Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza politika prywatności (zwana dalej „Polityka“) określa sposób pozyskiwania, wykorzystania , gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem serwisu internetowego https://www.vuch.pl/ (zwanym dalej „Serwis“)

Administrator danych osobowych:

Vuch s.r.o., z siedzibą Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, Czechy

 REGON: 04522150,

NIP: CZ04522150

wpisaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, dział C, wkładka 36028

 

Kontakt:

Adres do korespondencji firmowej: Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

Telefon: +48 660 351 221

E-mail: info@vuch.pl 

 

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas bardzo ważną kwestią. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką, która zawiera ważne informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Czym kierujemy się, posługując się danymi osobowymi?

Podczas posługiwania się danymi osobowymi postępujemy zgodnie z przepisami prawa Republiki Czeskiej, w szczególności z ustawą nr 101/2000 Zb., O ochronie danych osobowych (zwanej dalej "POODO") oraz ustawą nr 480/2004 Zb. z późniejszymi zmianami.

 • Jak rozumiemy pojęcie dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają na identyfikację konkretnej osoby fizycznej. Dane osobowe to przede wszystkim:

 • Dane identyfikacyjne, na przykład: imię i nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, login do konta użytkownika;
 • Dane kontaktowe, na przykład: miejsce zamieszkania (lub adres do doręczeń), telefon kontaktowy, adres e-mail;
 • Inne dane, które gromadzone są automatycznie w związku z korzystaniem z portalu, to adres IP, typ przeglądarki, rodzaj urządzenia i systemu operacyjnego, czas i liczba wizyt na portalu zbierane za pomocą plików cookies.

 

 1. ZBIERANIE I SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • W jaki sposób zbieramy dane osobowe?

Państwa dane osobowe zbieramy podczas składania zamówienia oraz podczas zakładania konta użytkownika.

Podczas wizyty w Serwisie niektóre dane osobowe mogą być zbierane i zapisywane przez pliki cookies. Więcej informacji o plikach cookies znajdą Państwo w art. 5 niniejszej Polityki.

 • Na jakiej podstawie i w jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
 • Dane osobowe podane podczas składania zamówienia możemy bez udzielenia Państwa zgody zbierać i wykorzystywać wyłącznie w celu zawarcia umowy, czyli w celu doręczenia zamówionych produktów oraz w celu dopełnienia innych obowiązków ustawowych (zwłaszcza obowiązku rejestracji sprzedaży, przechowywania dokumentów podatkowych itp. ).
 • Dane osobowe wpisane podczas zakładania konta użytkownika możemy bez udzielenia Państwa zgody przetwarzać wyłącznie w celu umożliwienia dostępu, zarządzania i prowadzenia takiego konta.
 • Państwa adres e-mail możemy bez Państwa zgody wykorzystywać do przesyłania informacji handlowej dotyczącej naszych produktów podobnych do tych, które Państwo u nas zamówili. Wysyłkę takiej informacji handlowej mogą Państwo w każdym momencie anulować.
 • Jeśli Państwo udzielą nam na portalu zgodę, możemy Państwa dane wprowadzone w trakcie składania zamówienia lub w trakcie zakładania konta użytkownika wykorzystać w celu wysyłki informacji handlowej i marketingu bezpośredniego, ewentualnie do dalszych celów, do których udzielili nam Państwo zgodę.
 • Dane osobowe uzyskane za pomocą plików cookies przetwarzamy na podstawie Państwa zgody (którą mogą Państwa udzielić na portalu w chwili poinformowania Państwa o wykorzystaniu plików cookies i zaznajomieniu się z niniejszą Polityką). Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików cookies również wtedy, kiedy Państwo korzystają z portalu po otrzymaniu powiadomienia o przetwarzaniu danych osobowych. Korzystamy z danych osobowych uzyskanych za pomocą plików cookies w celu wsparcia użytkowników, doskonalenia naszych usług, w tym analizy zachowań użytkowników i marketingu.

Wykorzystać Państwa dane osobowe w jakimkolwiek celu innym niż ten, w którym je uzyskaliśmy, możemy jedynie za uzyskaniem Państwa zgody.

 • Przez jak długi okres korzystamy z danych?

Dane osobowe uzyskane w procesie składania zamówienia lub zakładania konta użytkownika wykorzystujemy wyłącznie przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków wynikających z zawartej umowy, lub w celu dopełnienia innych obowiązków ustawowych.

Jeżeli udzielą nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub wykorzystujemy Państwa adres e-mail do wysyłania informacji handlowej zgodnie z poprzednim artykułem, dane osobowe będą wykorzystywane przez okres funkcjonowania portalu.

 

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z DANYMI OSOBOWYMI
  • Prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (bez innego wymogu ustawowego), mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody.

Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest:

 • Przez wysłanie wiadomości na nasz kontaktowy adres e-mail;
 • Telefonicznie na podanym numerze kontaktowym;
 • Pisemnie wysłaniem pisma pod nasz adres kontaktowy;
 • W przypadku informacji handlowej – sposobem, który zawarty jest w każdej wiadomości e-mail zawierającej informację handlową (kliknięciem na przycisk wypisz się lub podobny).

Wycofanie zgody nie dotyka ustawowego obowiązku przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

 • Prawo dostępu do danych osobowych

Jesteśmy zobowiązani do przekazania Państwu odpowiedzi na Państwa pytanie o przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzamy Państwa dane, mają Państwo prawo na dostęp do tych danych, w szczególności do następujących informacji:

 • cel przetwarzania;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostaną udostępnione;
 • okres przechowywania danych osobowych.

Na Państwa wniosek udostępnimy Państwu kopię przetwarzanych danych osobowych. Za kolejne kopie możemy naliczyć Państwu opłatę administracyjną w wysokości nie większej niż koszty uzyskania i przekazania takich kopii.

 • Prawo do zmiany

Jeżeli Państwa dane są niepełne lub niedokładne, mają Państwo prawo żądać natychmiastową naprawę, tj. poprawienie niedokładnych i/lub uzupełnienie niepełnych danych.

 • Prawo do wniesienia skargi przeciwko wykorzystywaniu danych

W każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, jeśli je przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego, w tym do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu skargi nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych w tych celach.

 • Prawo do skasowania danych („prawo do bycia zapomnianym“)

Mają Państwo prawo żądać usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli:

- dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetwarzane;

- wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie;

- zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzaniu danych osobowych;

- dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

Jeśli nie istnieją uzasadnione powody do odmowy usunięcia danych, jesteśmy zobowiązani do spełnienia Państwa żądania.

 • Prawo do ograniczenia wykorzystywania danych

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli:

- zaprzeczają Państwo rzetelności danych osobowych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo zamiast usunięcia, żądają ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

- nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych w celu ich przetwarzania, ale Państwo wymagają ich do identyfikacji, egzekwowania lub obrony Państwa roszczeń prawnych;

- wznieśli Państwo sprzeciw z przetwarzaniem.

W chwili ograniczenia przetwarzania danych osobowych jesteśmy upoważnieni do ich zapisania, dalsze przetwarzanie jest możliwe tylko za Państwa zgodą lub powodów uzasadnionych ustawowo.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone z powodu wzniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenie trwa przez limit czasu niezbędny do ustalenia, czy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania Państwa skargi.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone ze względu na zaprzeczenie poprawności danych, ograniczenie trwa przez czas potrzebny na weryfikację dokładności danych.

 • Prawo do przeniesienia danych

Mają Państwo prawo do uzyskania danych osobowych, które nam Państwo przekazali, w strukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu przez komputer formacie oraz do przekazania tych danych innemu Administratorowi Ochrony Danych.

 • Jak mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw?

Dochodzić swoich praw w związku z danymi osobowymi mogą Państwo za pośrednictwem naszych danych kontaktowych. Wszystkie informacje i działania zostaną Państwu przekazane bez zbędnej zwłoki.

 

W kwestii ochrony danych osobowych spółka zobowiązujemy się do współdziałania z Państwem w maksymalnym możliwym zakresie. Jeśli jednak nie będą Państwo zadowolenie z podjętych przez nas działań, mają Państwo prawo do skontaktowania się z organami właściwymi, w szczególności z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (http://www.uoou.cz), który nadzoruje kwestie związane z ochroną danych osobowych. Zapis ten nie narusza prawa do bezpośredniego kontaktu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 

Jeżeli Państwa miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia lub miejsce domniemanego naruszenia danych osobowych znajduje się poza granicami Republiki Czeskiej, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, mogą się Państwo skontaktować z odpowiednim organem nadzorczym w danym państwie członkowskim.

 

 

 1. ZARZĄDZANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  • Jak zarządzamy i przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Spółka jest administratorem danych osobowych zgodnie z PODO. Państwa dane osobowe przetwarzają dla nas spółki: DPD, Poczta Polska, InPost, firma księgowa , zewnętrzna firma IT, wyznaczeni pracownicy firmy. Spółka może wyznaczyć również inne podmioty. Kto przetwarza konkretnie Państwa dane osobowe, możemy Państwu oznajmić na podstawie skierowanego do nas zapytania.

Dane osobowe i inne wykorzystywane przez nas dane są w pełni chronione przed nadużyciami. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób automatyczny lub w formie drukowanej w sposób nieautomatyczny.

 • Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

W zakresie niezbędnym do wypełnienia umowy lub innych zobowiązań, jesteśmy uprawnieni do przekazania Państwa danych osobowych innym osobom (takim jak przewoźnicy lub inne strony zaangażowane w proces realizacji umowy lub naszych obowiązków). Dane osobowe nie przekazujemy żadnej innej osobie.

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej.

 1. PLIKI COOKIES
  • Co  to pliki cookies?

Cookies to pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym każdego użytkownika portalu, które pozwalają na analizę funkcjonowania portalu.

Nie wszystkie pliki cookies zbierają dane osobowe; niektóre tylko umożliwiają poprawne działanie portalu. Używanie plików cookies można wyłączyć, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej.

Ostrzegamy, iż wyłączenie stosowania plików cookies w swojej przeglądarce internetowej może skutkować niepoprawnym lub niepełnym działaniem portalu.

 • Jakiego rodzaju oraz w jakim celu serwis korzysta z plików cookies?

Portal korzysta z tymczasowych plików cookies, które są automatycznie usuwane po zakończeniu przeglądania portalu. Portal korzysta również ze stałych plików cookies, które pozostają zapisane na Państwa urządzeniu, dopóki je Państwo nie usuną.

Pliki cookies, z których korzysta portal, dzielą się następująco:

 • cookies własne – te pliki cookies są przypisane do domeny naszej witryny; Są to niezbędne pliki cookies oraz funkcjonalne cookies, które dzielą się dalej na tymczasowe lub trwałe;
  • niezbędne – pozwalają na prawidłowe przekierowanie do portalu i korzystanie z jego podstawowych funkcji, nie identyfikują użytkownika i nie są one danymi osobowymi;
  • funkcjonalne – służą do analizy korzystania z portalu (ilość wizyt, czas sesji itp. ); dane pozyskane przez te pliki cookies są anonimowe;
 • cookies zewnętrzne – te pliki cookies są powiązane z domeną inną niż domena naszego portalu, nawet jeśli Państwo znajdują się w naszej witrynie; takie pliki cookie pozwalają nam analizować naszą witrynę i wyświetlać Państwu reklamę dopasowaną do Państwa potrzeb; Są to funkcjonalne pliki cookies oraz biznesowe i reklamowe pliki cookies;
  • funkcjonalne cookies – służą do personalizowania treści poprzez zapamiętanie loginu, geolokalizację itp; takie pliki cookies mogą służyć pozyskiwani i przetwarzaniu danych osobowych;
  • biznesowe oraz reklamowe cookies – służą do wyświetlania reklam na portalu oraz poza nim; takie pliki mogą służyć pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych osobowych. Informacje o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z portali, możemy udostępnić naszym partnerom z branży mediów społecznościoweych, reklamy i analizy danych.

 

 • Usługi spółki Google

Portal korzysta z usługi Google Analytics oraz innych usług świadczonych przez spółkę Google, Inc (zwanej dalej „Google“). Usługi te przetwarzają dane uzyskane za pośrednictwem plików cookies.

Zainteresowanych sposobem, w jaki Google wykorzystuje dane uzyskane na naszym portalu oraz tym, jak ograniczyć lub zakazać ich przetwarzanie, zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi TUTAJ. https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

 

 

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25.05.2018.

Wybierz swój kraj