best
best

Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy regulamin (dalej „regulamin“) określa warunki umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego VUCH działającego pod adresem https://www.vuch.pl/ (dalej tylko „platforma“) pomiędzy

spółką

 

Vuch s.r.o., z siedzibą Tovární 1112, 537 01 Chrudim, Czechy

REGON: 04522150,

NIP: CZ04522150

wpisaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, dział C, wkładka 36028


Adres do korespondencji firmowej: Čáslavská 46, 537 01 Chrudim

Adres do zwrotów i reklamacji: Panattoni Park Bielsko-Biała I, Vuch s.r.o., ul. Księdza Józefa Londzina 106, 43–382 Bielsko-Biała

Adres miejsca prowadzenia działalności: Čáslavská 46, 537 01 Chrudim; Národní 38, 110 00 Praha

E-mail: info@vuch.pl 

 

dalej tylko Sprzedawca

a Państwem (dalej tylko Klient).


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Podsumowanie regulaminu

Zawierając umowę sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru zawartego w zamówieniu (ewentualnie karty podarunkowej), Klient zobowiązuje się zamówiony towar (ewentualnie kartę podarunkową) odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę podaną w zamówieniu. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili, kiedy Klient złoży, a Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia (wg art. 2). Informacje o cenach opisane są w artykule 3. Metody płatności i sposoby dostawy opisane są w artykule 4 i 5. Informacje dotyczące wykorzystania karty podarunkowej opisane są w artykule 6. Informacje o tym, jak odstąpić od umowy, opisane są w artykule 7. Warunki reklamacji wyodrębnione są w osobnym dokumencie - Regulamin reklamacji.

1.2 Czy umowa sprzedaży jest umową konsumencką?

O umowę konsumencką chodzi w wypadku, kiedy Klient jest konsumentem, tzn. jest osobą fizyczną i zakup towaru jest niezwiązany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.  W przeciwnym razie nie chodzi o zawarcie umowy konsumenckiej i Klienta nie obejmuje ochrona konsumenta w rozumieniu aktualnych przepisów prawnych oraz niniejszego regulaminu.

1.3 Jak uregulowany jest stosunek prawny pomiędzy Sprzedawcą a Klientem?

W pierwszej kolejności kieruje się umową, która jest zawarta w następujących dokumentach:

 • niniejszym regulaminie, który określa prawa i obowiązki obu stron;
 • Regulaminie reklamacji, który określa warunki postępowania reklamacyjnego;
 • Polityce prywatności, która reguluje ochronę danych osobowych;
 • warunkach i wskazówkach zawartych na platformie, zwłaszcza tych, które pojawiają się podczas zawierania umowy;
 • zamówieniu i jego akceptacji przez Sprzedawcę,

oraz, w kwestiach nieuregulowanych umową, prawa i obowiązki obu stron regulują również aktualne czeskie przepisy prawne, przede wszystkim:

 • Ustawa nr 89/2012 Zb., Kodeksu cywilnego, w aktualnym brzmieniu (dalej „Kodeks cywilny“);
 • Ustawa nr 634/1992 Zb., o ochronie konsumentów, w aktualnym brzmieniu (ma zastosowanie wyłącznie, kiedy Klient jest konsumentem).

Jeśli miejsce zamieszkania lub siedziba Klienta znajduje się poza granicami Republiki Czeskiej lub stosunek prawny zawiera inne elementy międzynarodowe, stosunek prawny pomiędzy Klientem a Sprzedawcą kieruje się prawem czeskim. Jeśli Klient jest konsumentem, a system prawny w państwie jego zamieszkania oferuje szerszą ochronę konsumencką niż system prawny obowiązujący w Republice Czeskiej, automatycznie stosuje się szerszy zakres ochrony.

1.4 Jakim sposobem Klient może zaakceptować regulamin?

Przez wysłanie i potwierdzenie zamówienia na platformie Klient potwierdza, że zapoznał się z brzmieniem niniejszego regulaminu i zgadza się z jego treścią.

1.5 Co jeszcze powinien Klient wiedzieć w kwestii niniejszego regulaminu?

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu jest nieważne, nieskuteczne lub bezużyteczne (lub takim się stanie) zastępuje je zapis najbardziej zbliżony do takiego postanowienia. Takie postanowienie nie narusza innych zapisów zawartych w regulaminie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany bądź uzupełnienia regulaminu. Prawa i obowiązki kierują się zawsze brzmieniem regulaminu obowiązującego w momencie ich powstania. Zmiana lub uzupełnienie regulaminu możliwe jest tylko pisemną formą.

Prawa i obowiązki Klienta reguluje regulamin aktualny w czasie, kiedy doszło do ich powstania. Niniejszy regulamin Klient otrzymuje jako załącznik do potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2. UMOWA SPRZEDAŻY

2.1 Jakim sposobem zostaje zawarta umowa sprzedaży?

W celu zawarcia umowy konieczne jest, aby Klient wysłał zamówienie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, a następnie zamówienie zostało przyjęte przez Sprzedawcę. Zwracamy uwagę, że prezentacja towarów na platformie ma charakter informacyjny i nie jest to propozycja zawarcia umowy przez Sprzedawcę w rozumieniu art. § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

2.2 Jak złożyć zamówienie?

Zamówienie można złożyć za pośrednictwem platformy (poprzez wypełnienie formularza) lub w inny sposób, który Sprzedawca aktualnie oferuje na platformie. Zamówienie musi zawierać wszystkie informacje wymagane w formularzu.

Przed wysłaniem zamówienia w formie formularza zostanie Klientowi przedstawione podsumowanie jego zamówienia, w tym cena końcowa (zawierająca podatki, cła i opłaty). Podsumowanie to ostatnia szansa na zmianę wprowadzonych danych.

Złożenie wiążącego zamówienia jest równoznaczne z kliknięciem w przycisk „POTWIERDZIĆ ZAMÓWIENIE“. Dane podane w wiążącym zamówieniu uważane są przez Sprzedawcę za prawdziwe i zupełne. O ich zmianie Klient powinien poinformować niezwłocznie Sprzedawcę – telefonicznie lub mailowo.

2.3 Czy można wysłane zamówienie zmienić lub anulować?

Zamówienie, które nie zostało jeszcze przez Sprzedawcę przyjęte, można anulować lub zmienić mailem lub telefonicznie.  Wszystkie przyjęte przez Sprzedawcę zamówienia są wiążące. Późniejsze anulowanie lub zmiana zamówienia jest możliwa wyłącznie po konsultacji ze Sprzedawcą. Jeśli w ten sposób anulowane jest zamówienie z towarem, który nie umożliwia odstąpienie od umowy (szczegóły w artykule 7), ma Sprzedawca prawo do zwrotu kosztów  powstałych w związku z przystąpieniem do realizacji umowy.

2.4 Czy Klient zostanie poinformowany o tym, że Sprzedawca otrzymał zamówienie i została zawarta umowa sprzedaży?

Sprzedawca poinformuje Klienta o otrzymaniu zamówienia. Informacja (potwierdzenie) o otrzymaniu zamówienia wysyłana jest automatycznie i może być zarazem akceptacją zamówienia przez Sprzedawcę (o ile jest to w informacji wyraźnie określone).

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie wysyłane jest na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. Jeżeli zamówienie nie zostało przyjęte, umowa zostaje zawarta w momencie odbioru zamówionego towaru Klientem.

2.5 Czy jest możliwość uzyskania umowy sprzedaży w pisemnej formie?

Dokumenty wchodzące w skład umowy mogą zostać wysłane mailowo lub na żądanie Klienta w drukowanej formie pisemnej, przy czym podczas wysyłki pocztą Sprzedawca może żądać zwrot kosztów poniesionych za wysłanie.

Dokumenty wchodzące w skład umowy zapisywane i przechowywane są w formie elektronicznej. Umowa nie jest dostępna dla osób trzecich.

3. CENA

3.1 Czy cena podana na platformie może się zmieniać?

Jeśli cena towarów podana na platformie lub podana w procesie zamawiania nie jest już aktualna, Sprzedawca natychmiast poinformuje o tym Klienta. Na zamówienia wysłane przez Klienta nie wpłynie zmiana ceny, która miała miejsce pomiędzy momentem wysłania zamówienia przez Klienta a jego akceptacją przez Sprzedawcę.

W przypadku, gdy po stronie Sprzedawcy wystąpił oczywisty błąd techniczny w wyświetlanej cenie towarów na platformie lub w procesie zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia na błędnych warunkach za pozorną ważność naszej czynności prawnej zgodnie z § 552 Kodeksu cywilnego lub za błąd zgodnie z § 571 Kodeksu cywilnego.

3.2 Czy można łączyć ze sobą różne rabaty z ceny kupna towaru?

Ewentualnych rabatów z ceny kupna towaru nie można ze sobą łączyć, chyba że na platformie zaznaczono inaczej.

4. METODY PŁATNOŚCI

4.1 Jakim sposobem można dokonać płatności?

Cenę kupna towaru można zapłacić w następujący sposób:

 • płatność gotówkowa przy odbiorze osobistym lub odbiorze od kuriera - płatność za pobraniem;
 • płatność bezgotówkowa on-line kartą płatniczą przed dostawą towaru;
 • płatność bezgotówkowa on-line przez pośrednika w płatnościach elektronicznych przed dostawą towaru;
 • płatność metodą “Twisto” (polega na przesunięciu płatności o 14 dni, ewentualnie o dłuższy okres czasu z kosztem odroczenia);
 • płatność bezgotówkowa przelewem na konto Sprzedawcy przed dostawą towaru (szczegółowe dane do płatności zostaną wysłane w potwierdzeniu zamówienia).

Informacje o innych sposobach płatności lub ewentualnych opłatach związanych z niektórymi sposobami płatności są dostępne na platformie.

Płatność metodą płatności “Twisto” jest świadczona przez spółkę Twisto payments s. a.,  z siedzibą w Pradze, adres: Újezd 450/40, Malá Strana, kod pocztowy: 118 00 Praha 1, Czechy, REGON 01615165, wpisaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, wkładka 19805 (dalej tylko “Twisto”), na zasadach przelewu wierzytelności o zapłatę ceny kupna towaru z przedłużonym terminem płatności na spółkę Twisto na warunkach podanych w regulaminie Twisto.

W wypadku wyboru metody płatności “Twisto” Klient oświadcza, że jest pełnoletnią osobą fizyczną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i zarazem uświadamia sobie, że korzystać z metody płatności “Twisto” i usługi płatniczej “Twisto” mogą tylko osoby spełniające te warunki.

W wypadku skorzystania z metody płatności “Twisto”, w której pośredniczymy, a która jest świadczona przez spółkę Twisto, Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty ceny kupna towaru w terminie 14 dni od dnia wysyłki towaru.

W wypadku skorzystania z metody płatności “Twisto” termin dokonania płatności ceny kupna towaru regulowany jest regulaminem Twisto.

Sprzedawca nie gwarantuje i nie jest zobowiązany zapewnić ciągły dostęp do wykorzystania metody płatności “Twisto”.

Wyborem metody płatności “Twisto” i kolejnym zatwierdzeniem tej metody płatności wobec spółki Twisto Klient równocześnie wyraża zgodę z regulaminem Twisto. Klient uświadamia sobie, że w wypadku skorzystania z usługi płatniczej “Twisto”, jego zamówienie jest wiążące i nie spełnia funkcji rezerwacji towaru. W wypadku, że spółka Twisto odmówi realizacji metody płatności, bądź usługi płatniczej “Twisto”, zamówienie (bądź umowa) zostanie anulowane. W tym wypadku może Klient złożyć nowe zamówienie i wybrać inną metodę platności.

Należy mieć na względzie, że Sprzedawca nie jest podmiotem stosunku umownego między Klientem i spółką Twisto. Z tego tytułu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zawarte w umowie pośrednictwa ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mógł Klient ponieść w związku z umową pośrednictwa.

4.2 Jaki jest termin płatności ceny zakupu?

W wypadku płatności w gotówce Klient powinien zapłacić cenę zakupu przy odbiorze towaru. W wypadku płatności bezgotówkowych przed dostawą towaru jest termin płatności ceny zakupu 5 dni, licząc od dnia przyjęcia zamówienia. Do zapłaty ceny zakupu dochodzi w momencie zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym lub na koncie pośrednika w płatnościach elektronicznych. Jeśli Sprzedawca nie otrzyma wpłaty w tym terminie, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

4.3 Kiedy Sprzedawca może żądać przedpłaty lub zaliczki?

Należy mieć na względzie, że wg § 2119 ust. 1 Kodeksu cywilnego może sprzedawca żądać zapłatę całkowitej ceny zakupu (ew. zaliczki) przed wysyłką lub odbiorem towaru.

W wypadku, że Klient wybierze formę płatności bezgotówkową przelewem i dokona zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży wg punktu 2.4., zapłata ta będzie traktowana jako zaliczka na zakup towaru. W wypadku, że dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży, zaliczka zostanie odliczona od ceny towaru.

4.4 Jakim sposobem sprzedawca wystawi potwierdzenie sprzedaży?

Klient poprzez akceptację niniejszego regulaminu wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.

5. SPOSOBY DOSTAWY

5.1 Jakim sposobem wysyłane jest zamówienie?

Aktualne sposoby dostawy włącznie z kosztami dostawy podane są na  platformie. Klient może wybrać jeden z podanych sposobów dostępnych podczas zamawiania.

W podsumowaniu zamówienia wyświetlona jest cena końcowa, która zawiera koszty wybranego sposobu dostawy.

Możemy również zorganizować ubezpieczenie towaru na czas transportu. Jesteś zobowiązany do zapłaty ceny ubezpieczenia zgodnie z obowiązującą taryfą, która zostanie wskazana w interfejsie internetowym.

5.2 Jaki jest termin doręczenia?

Czas dostawy towaru uzależniony jest zawsze od dostępności towaru w magazynie, wybranego sposobu dostawy i wyboru formy płatności. Gwarantujemy jednak dostawę najpóźniej w ciągu 30 dni od zawarcia umowy.

Niestety nie mamy wpływu na szybkość dostarczenia towaru przez przewoźnika. W wypadku problemu dotyczącego terminu dostawy prosimy o kontakt z naszym biurem, byśmy mogli sprawdzić przyczynę problemu u przewoźnika.

Towary, które są dostępne w magazynie, zwykle przekazywane są do przewoźnika w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zamówienia (dotyczy wysyłki za pobraniem lub odbioru osobistego) lub od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie (przy płatności bezgotówkowej).

Towary, które nie są dostępne w magazynie, przekazywane są do przewoźnika możliwie najszybciej. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę o dokładnej dacie wysyłki.

Dostarczenie towaru zgodnie z niniejszym regulaminem oznacza moment, w którym przesyłka jest doręczona Klientowi. Jeśli Klient bezpodstawnie odmówi przyjęcia towaru, nie oznacza to, że Sprzedawca nie spełnił zobowiązania dostarczyć towar, jak również nie jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Klienta.

Prawa własności Klient nabywa w momencie zapłacenia pełnej ceny towaru.

5.3 O co należy dbać podczas odbierania przesyłki?

Sprzedawca poleca, by Klient w jak najwcześniejszym terminie po odebraniu przesyłki sprawdził, czy jest kompletna i nieuszkodzona. W wypadku wykrycia braków czy uszkodzeń Klient powinien niezwłocznie kontaktować Sprzedawcę. Odmowa przyjęcia przesyłki z uszkodzonym opakowaniem nie jest traktowana jako bezpodstawna odmowa przyjęcia towaru przez Klienta.

W chwili odbioru towaru (lub w chwili, kiedy Klient miał obowiązek odebrać towar, ale w przeciwieństwie do umowy tak nie uczynił) przechodzi na Klienta odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenia lub utratę towaru.

5.4 Co w przypadku, gdy Klient odmówi przyjęcia przesyłki?

Jeżeli z przyczyny bezpośrednio zależnej od Klienta przesyłka musiała zostać dostarczana wielokrotnie lub innym niż uzgodnionym sposobem, Klient powinien pokryć koszty związane z taką dostawą.

W przypadku, gdy Klient bez podania przyczyny nie odbierze przesyłki zgodnie z pkt 5.2, Sprzedawca jest uprawniony do zwrotu kosztów związanych z dostawą towaru i jego przechowaniem, jak również może żądać zwrotu dodatkowych kosztów, które powstaną na skutek nieodebrania przesyłki.

Ponadto Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wysyłki towaru za pobraniem lub przy odbiorze osobistym. Jeśli jednak zamówienie zostało opłacone (przed dostawą), Sprzedawca ma prawo do odsprzedaży takiego towaru wg § 2126 Kodeksu cywilnego.

6. WYKORZYSTANIE KART PODARUNKOWYCH

6.1 Jakim sposobem może Klient wykorzystać kartę podarunkową?

By wykorzystać kartę podarunkową (dalej tylko „Voucher“), którą Klient otrzymał na podstawie zamówienia, trzeba ją zrealizować u Sprzedawcy. Na Voucherze są wymienione następujące informacje:

 • wartość Vouchera;
 • identyfikator Sprzedawcy, włącznie z adresami punktów handlowych, gdzie można Voucher zrealizować (o ile nie chodzi o elektroniczny Voucher, który zawiera kod potrzeby do jego realizacji);
 • termin ważności Vouchera;
 • numeryczny kod identyfikacyjny Vouchera;
 • sposób, w jaki można Voucher zrealizować.
6.2 Czy realizacja Vouchera jest ograniczona?

Voucher może być realizowany tylko jednokrotnie. Voucher można przenieść na osobę trzecią, nawet odpłatnie. Osoba, która przedstawi Voucher nabyty zgodnie z prawem, ma te same prawa co osoba, która Voucher zakupiła u Sprzedawcy.

Czas realizacji Vouchera jest ograniczony. Voucher można zrealizować najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności.

Voucher może być wykorzystany wyłącznie podczas jednego zakupu. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Vouchera, posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty.

6.3 Czy może Sprzedawca odmówić akceptacji Vouchera?

Należy mieć na względzie, że w pewnych sytuacjach może Sprzedawca odmówić akceptacji Vouchera. Chodzi o przypadki, kiedy:

 • Voucher jest przedstawiony po upływie terminu ważności;
 • Voucher był już jednokrotnie zrealizowany;
 • Voucher utracił swoją ważność z powodu odstąpienia od umowy.

7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1 Jakim sposobem Klient może odstąpić od umowy?

Wg Kodeksu cywilnego może Konsument odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia przyjęcia towaru. Sprzedawca oferuje możliwość (poza ustawowową ogólną ochroną) odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni, licząc od dnia przyjęcia towaru.; lub

 • ostatniej sztuki towaru, jeżeli w ramach jednego zamówienia zamówiłeś więcej niż jedną sztukę towaru, które są dostarczane oddzielnie,
 • ostatnia pozycja lub część dostawy towarów składającej się z kilku pozycji lub części, lub
 • pierwszej dostawy towaru, jeżeli jest to regularna dostawa towaru w uzgodnionym okresie czasu.

Klient powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres do doręczeń razem z towarem lub wysłać oświadczenie na e-mail Sprzedawcy, a następnie niezwłocznie odesłać towar na adres do doręczeń. Klient może w tym celu użyć formularza wzorowego.

7.2 Jakie konsekwencje pociąga za sobą odstąpienie od umowy?

Odstąpienie od umowy unicestwia ją od początku i umowa uznawana jest za nigdy niezawartą, włącznie zobowiązań z umów dodatkowych; pozostaje jednak bez uszczerbku dla punktu 6.4 i 6.5.

Jeśli Klient za jego zgodą uzyskał gratis podarunek do zamówienia, umowa darowizny odstąpieniem od umowy sprzedaży traci ważność, a Klient powinien zwrócić otrzymany gratis podarunek razem z towarem.

7.3 Jakim sposobem można odesłać towar?

Klient powinien odesłać towar w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy na adres do doręczeń Sprzedawcy, adres punktu handlowego Sprzedawcy lub adres jego siedziby. Towar wysłany za pobraniem nie zostanie odebrany.

Sprzedawca poleca do przesyłki zwrotnej załączyć:

 • kopię dowodu dostawy i faktury (o ile były wydane) lub innego dokumentu potwierdzającego zakup towaru;
 • pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z formularza wzorowego przygotowanego przez Sprzedawcę) oraz o wybranym sposobie zwrotu środków za zamó

Niezłożenie któregokolwiek z wymienionych dokumentów, o których mowa powyżej, nie wyklucza pozytywnego przyjęcia i rozpatrzenia odstąpienia od umowy wg obowiązującego stanu prawnego.

7.4 Kiedy Klient otrzyma zwrot pieniędzy?

Zwrot środków za zamówienie Sprzedawca dokona w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Sprzedawca jednak nie jest zobowiązany do zwrotu środków, zanim nie otrzyma zwrotu towaru lub dowodu potwierdzającego dokonania zwrotu towaru przez Klienta.

Poza zwrotem w wysokości kwoty zakupu Klient ma również prawo do zwrotu kosztów dostarczenia towaru. Jeśli jednak wybrał inny niż najtańszy sposób wysyłki, który oferuje Sprzedawca, zwrócona zostanie kwota w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji oferowanego przez Sprzedawcę sposobu dostawy.

Pieniądze zostaną zwrócone w taki sam sposób, w jaki Sprzedawca otrzymał je od Klienta (jeśli do 10 dni roboczych od odstąpienia od umowy Klient nie poinformuje Sprzedawcę o innym sposobie, a Klientowi nie powstaną z takim sposobem dodatkowe koszty), lub sposobem, który wskaże Klient.

Koszty związane z odesłaniem towaru do Sprzedawcy ponosi Klient, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony regularną drogą pocztową.

7.5 Co jeśli zwracany towar będzie uszkodzony?

Odsyłając towar, Klient powinien zadbać o to, aby zapakować go w stosowny sposób,  by nie doszło do jego uszkodzenia czy zniszczenia.

W wypadku, że Sprzedawca stwierdzi, że zwracany towar jest uszkodzony, zużyty, zabrudzony czy częściowo zużyty, Klient ponosi odpowiedzialność za takie obniżenie wartości towaru.

7.6 Kiedy nie można odstąpić od umowy?

Zgodnie z § 1837 Kodeksu cywilnego nie ma możliwości odstąpienia od umowy w wypadku:

 • zamówień wykonanych pod indywidualne zlecenie;
 • zamówień na towar łatwo psujący się lub towar, który został nieodwracalnie zmieszany z innym;
 • zamówień na towar pakowany w szczelnie zamkniętym bądź zapieczętowanym opakowaniu, a jego zwrot nie jest możliwy ze względów higieniczno-zdrowotnych.

Należy mieć na względzie, że w wypadku Vouchera jego wartość nie leży w trwałym nabyciu prawa własności do Vouchera, ale w upoważnieniu czerpać to, co stwierdzono na Voucherze. Voucher ma więc charakter usługi. Z tego powodu zgodnie z § 1837 a) Kodeksu cywilnego Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w wypadku, że doszło w terminie na odstąpienie od umowy do korzystania z Vouchera.

Zamówieniem Vouchera Klient ma na względzie ten fakt i zgadza się z powyższym.

7.7 Kiedy Sprzedawca ma prawo na odstąpienie od umowy sprzedaży?

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

 • upłynął termin płatności i Klient nie wywiązał się z obowiązku zapłaty lub Klient nie wywiązał się z obowiązku odebrać towar;
 • z obiektywnych powodów (głównie dlatego, że towary nie są już produkowane, a dostawca przestał je dostarczać do Sprzedawcy) nie jest możliwe dostarczenie towarów na deklarowanych wcześniej warunkach;
 • wykonanie umowy stanie się niemożliwe lub niezgodne z prawem.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych przypadków Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o odstąpieniu Sprzedawcy od umowy. 

Jeżeli Klient dokonał już całkowitej lub częściowej zapłaty, środki zostaną zwrócone przelewem na rachunek bankowy, który w tym celu wskaże Klient lub rachunek bankowy, z którego Sprzedawca otrzymał wpłatę. Środki pieniężne zostaną zwrócone w ciągu pięciu dni od daty odstąpienia od umowy.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

8.1 Korzystanie z praw z wadliwego wykonania

Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru kieruje się stosownymi przepisami obowiązującego prawa (w szczególności art. § 1914 - 1925, art. § 2099 - 2117 oraz, w wypadku że Klient jest konsumentem, art. § 2158 - 2174b Kodeksu cywilnego). Podczas wykonywania praw i obowiązków wynikających z odpowiedzialności za wady Sprzedawca kieruje się Regulaminem reklamacji.

9. INNE INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

9.1 Uprawnienia Sprzedawcy oraz kontrola jego działalności

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem spółki z o.o. na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedmiot działalności nie podlega żadnym dodatkowym obostrzeniom ani uzyskaniu specjalnych uprawnień.

9.2 Jakim sposobem Sprzedawca przyjmuje skargi?

Ewentualne skargi i roszczenia można kierować do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany na platformie jako kontaktowy.  Skarga zostanie rozpatrzona, postaramy się załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki. Klient może zwrócić się również do właściwego Urzędu ds. działalności gospodarczej lub Czeskiej Inspekcji Handlowej.

9.3 Jakie prawa ma Klient w przypadku powstania sporu?

Klient będący konsumentem może w przypadku sporu, który nie uda się rozstrzygnąć polubownie, zwrócić do  Czeskiej Inspekcji Handlowej (adres: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1; www: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; kontakt e-mail: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) lub do Stowarzyszenia ochrony konsumentów, z. ú. (adres: Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 - Strašnice, www: www.konzument.cz, kontakt e-mail: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 261 263 574) w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego. Takie prawo przysługuje Klientowi do 1 roku, licząc od dnia, w którym po raz pierwszy zastosował wobec Sprzedawcy  prawo będące przedmiotem sporu konsumenckiego.

Klient ma możliwość skorzystania z platformy on-line utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, aby złożyć skargę dotyczącą zakupionych towarów lub usług w sklepie Sprzedawcy i znaleźć podmiot alternatywnego rozstrzygania sporów.

10. REJESTRACJA NA PLATFORMIE

10.1 Jak można się zarejestrować na platformie?

Na platformie można się zarejestrować za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.  Na podstawie rejestracji powstaje indywidualne konto użytkownika. Dane do logowania prosimy zachować w tajemnicy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycia powstałych kont użytkowych działalnością osób trzecich.

Informacje podane podczas rejestracji muszą być prawdziwe i kompletne. Spółka zastrzega sobie prawo do skasowania konta, które zawiera fałszywe lub niekompletne dane. W przypadku zmiany danych zaleca się ich niezwłoczna aktualizacja w koncie użytkownika.

10.2 Do czego służy konto użytkownika?

Konto użytkownika umożliwia przede wszystkim składanie i śledzenie zamówień i zarządzanie kontem użytkownika. Informacje na temat innych funkcji i możliwości konta użytkownika zawsze podane są na platformie.

10.3 Czy Sprzedawca może usunąć konto użytkownika?

Sprzedawca ma prawo do usunięcia konta użytkownika bez prawa do odszkodowania, kiedy za pośrednictwem konta zostaną naruszone dobre obyczaje, złamane przepisy obowiązującego prawa lub zapisy niniejszego regulaminu.

11. DODAWANIE OPINII

11.1. Kto może dodać opinię?

Wszystkie opinie produktowe zamieszczone w naszym sklepie internetowym zostały wystawione przez naszych Klientów, którzy w wyniku złożonego zamówienia otrzymali zamówiony produkt.

Dodanie opinii Klienta jest możliwe tylko po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym. Klient dostanie od nas specjalny link w mailu zamykającym sprzedaż, ewentualnie może dodać opinię wchodząc na stronę i logując się do swojego konta.

W Serwisie naszego sklepu mogą również zostać opublikowane opinie użytkowników, które zostały  zamieszczone w ramach usług publicznego dostępu, zwłaszcza w Mapach Google, Heuréka i firmy.cz.

11.2. Jak weryfikujemy opinie?

Każda opinia zostaje zweryfikowana przed opublikowaniem. Opinię może dodać tylko Klient, którego zakup w sklepie internetowym został zamknięty.

Również wszelkie opinie zamieszczone w ramach usług publicznego dostępu zostają zweryfikowane. Sprawdzamy, czy pochodzą od osób, które są użytkownikami lub nabywcami naszych produktów.

Jeżeli stwierdzimy, iż autorem opinii nie jest osoba, która w naszym sklepie internetowym zrealizowała zakup towaru, mamy prawo daną opinię usunąć ze strony lub nie zamieścić na stronie.

12. OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KORZYSTANIE Z PLATFORMY

12.1 Czy zawartość strony internetowej Sprzedawcy objęta jest ochroną w myśl prawa autorskiego?

Treść umieszczona na platformie (teksty, regulamin, zdjęcia, obrazki, logo, oprogramowanie i inne) objęta jest ochroną prawa autorskiego i może być chroniona również prawami osób trzecich. Treść nie może być modyfikowana, kopiowana, powielana i rozpowszechniana czy też wykorzystywana w jakimkolwiek innym celu, bez uzyskania zgody Sprzedawcy lub właściciela praw autorskich. W szczególności zabrania się darmowego lub płatnego udostępniania zdjęć i tekstów umieszczonych na platformie.

Nazwy i oznaczenia produktów, towarów, usług i firm mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

12.2 Odpowiedzialność i korzystanie z platformy

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane ingerencją osób trzecich na platformie lub za błędy powstałe w wyniku jego zastosowania niezgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas korzystania z platformy zabrania się używania mechanizmów, oprogramowania, skryptów lub innych działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego działanie - tj. zakłócić działanie systemu lub w sposób nieuzasadniony obciążać jego działanie.

Jeśli podczas korzystania z platformy użytkownik podejmie się działań nielegalnych lub nieetycznych, spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub całkowitego uniemożliwienia mu dostępu do platformy, bez możliwości jakiegokolwiek odszkodowania. W takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku działań wymienionych w niniejszym ustępie w pełnej wysokości.

Spółka informuje, że użytkownik kliknięciem w niektóre linki na platformie może zostać przekierowany na strony internetowe osób trzecich.

Niniejszy regulamin jest obowiązujący od 08. 02. 2023.
Wybierz swój kraj