Vuch Magazyn |    Masz pytanie? Zadzwoń +48 660351221

REGULAMIN

 

Niniejszy regulamin (dalej „regulamin“) określa warunki umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego VUCH działającego pod adresem https://www.vuch.pl/ (dalej tylko „platforma“) pomiędzy

spółką

 

Vuch s.r.o., z siedzibą Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, Czechy

 REGON: 04522150,

NIP: CZ04522150

wpisaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, dział C, wkładka 36028

Adres do korespondencji firmowej: Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
Adres do zwrotów i reklamacji: VUCH, Nowe Miasto 13, Cieszyn, 43-400

Telefon: +48 660 351 221

E-mail: info@vuch.pl 

 

Dalej tylko Sprzedawcą

a

Państwem (dalej tylko Klient).

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zawierając umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się do dostaczenia Klientowi towaru zawartego w zamówieniu. Klient zobowiązuje się zamówiony towar odebrać (osobiście lub od firmy transportowej) i zapłacić Sprzedawcy cenę podaną w zamówieniu. Cena zakupu (dalej „cena“) zawiera również koszty dostawy oraz ewentualne opłaty związane z wybraną metodą zapłaty. Wysokość kosztów i opłat jest znana jeszcze przed dokonaniem zamówienia.

Prawo własności do rzeczy Klient nabywa razem z zapłaceniem Ceny, aczkolwiek nie szybciej niż przed otrzymaniem towaru.

1.1. Czy umowa sprzedaży obejmuje tylko towar?

Umową sprzedaży (dalej „umowa“) to dowolna umowa zawarta według niniejszego regulaminu. Umowa sprzedaży obejmuje na przykład umowę o świadczeniu usług.

1.2. Czy umowa sprzedaży jest umową konsumencką?

O umowę konsumencką chodzi w przypadku, kiedy Klient jest konsumentem, tzn. jest osobą fizyczną, dokonującą ze Sprzedawcą czynności nie związanych bezpośrednio z jej działanością gospodarczą . W przeciwnym wypadku nie chodzi o zawarcie umowy konsumenckiej a Klienta nie obejmuje ochrona konsumenta w rozumieniu aktualnych przepisów prawnych oraz niniejszego regulaminu. Zwłaszcza chodzi o korzystanie z prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, którą posiadaja wyłącznie Klient będący jednocześnie konsumentem. 

1.3. Czy konsumentowi przysługują specjalne prawa?

Klient będący konsumentem:

 • Ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość – na przykład: telefonu, e-mail lub sklepu internetowego (art. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY niniejszego regulaminu);
 • Ma prawo do gwarancji na nowe i nieużywane produkty - 24 miesięcy (szczegółowe warunki gwarancji kierują się Warunkami reklamacji);
 • Prawo na uzyskanie informacji przed zawarciem umowy (informacje zawarte są w niniejszym regulaminie lub na platformie);
 • Prawo do pozasądowego rozwiązania sporu  (art. 7.3 niniejszego regulaminu).

1.4. Jak uregulowany jest stosunek prawny pomiędzy Sprzedawcą a Klientem?

Stosunek prawny kieruje się wg następujących dokumentów:

 • Niniejszym regulaminem, który określa prawa i obowiązki obu stron;
 • Warunkami reklamacji, które określają warunki gwarancji i postępowania reklamacyjnego;
 • Polityką prywatności, która określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną – rejestrację na platformie, ochronę danych osobowych, prawo autorskie i ochronę własności intelektualnej platformie oraz warunki korzystania z platformy;
 • Warunków i wskazówek zawartych na platformie, zwłaszcza tych, które pojawiają się podczas zawierania umowy;
 • Zamówieniem i otrzymaniem go przez Sprzedawcę,

Oraz w kwestiach nie uregulowanych również aktualnymi przepisami prawnymi:

 • Ustawą nr 89/2012 Zb., Kodeksu cywilnego, w aktualnym brzmieniu (dalej „Kodeks cywilny“);
 • Ustawą nr 634/1992 Zb., o ochronie konsumentów, w aktualnym brzmienie (Ma zastosowanie wyłącznie, kiedy Klient jest Konsumentem).

Jeśli adres zamieszkania lub siedziba Klienta znajduje się poza granicami Republiki Czeskiej lub stosunek prawny zawiera inne elementy międzynarodowe, stosunek prawny pomiędzy Klientem a Sprzedawcą kieruje się prawem czeskim. Jeśli Klient jest konsumentem a system prawny w państwie jego zamieszkania oferuje szerszą ochronę niż system prawny obowiązujący w Republice Czeskiej, automatycznie stosuje się szerszy zakres ochrony.  

1.5. Jakim sposobem Klient może zaakceptować regulamin?

Wysłaniem i potwierdzeneniem zamówienia w platformie Klient potwierdza, że zapoznał się z brzmieniem niniejszego regulaminu i zgadza się z jego treścią.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany bądź uzupełnienia regulaminu. Prawa i obowiązki kierują się zawsze brzmieniem regulaminu obowiązującego w momencie ich powstania.

 

2.UMOWA SPRZEDAŻY

2.1. Jakim sposobem zostaje zawarta umowa sprzedaży?

Na platformie znajduje się lista produktów wraz z opisem głównych cech poszczególnych produktów. Do każdego produktu podana jest cena, która uwzględnia wszystkie podatki, cła i opłat. Prezentacja towarów ma charakter informacyjny i nie jest to propozycja zawarcia umowy przez Sprzedawcę w rozumieniu art. § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego. W przypadku zawarcia umowy konieczne jest, aby Klient wysłał zamówienie, a następnie zostało ono przyjęte przez Sprzedawcę.

2.2. Jak złożyć zamówienie?

Zamówienie można złożyć za pośrednictwem platformy (poprzez wypełnienie formularza) lub telefonicznie,mailowo lub za pomocą innych środków, które Sprzedawca aktualnie oferuje na platformie.

Zamówienie musi zawierać wszystkie informacje wymagane w formularzu, w szczególności dokładną identyfikację zamawianych produktów (ewentualnie kody produktów), liczbę sztuk, wybraną metodę płatności i sposób dostawy, dane do kontaktu (adres dostawy i adres rozliczeniowy).

Przed wiążącym odesłaniem zamówienia zostanie Klientowi przedstawione podsumowanie jego zamówienia, w tym cena końcowa (w zależności od wybranej metody płatności i sposobu wysyłki). Zalecane jest sprawdzenie w szczególności rodzaj i ilość zamawianych produktów, podanego adresu e-mail i adresu dostawy. Podsumowanie to ostatnia szansa na zmianę wprowadzonych danych.

Złożenie wiążącego zamówienia jest równoznaczne z kliknięciem w przycisk „Zamawiam i płacę“. Dane podane w wiążącym zamówieniu uważane są przez Sprzedawcę za prawdziwe i zupełne. O ich zmianie Klient powinien poinformować Sprzedawcę możliwie jak najszybciej – telefonicznie lub mailowo.

Sprzedawca poinformuje Klienta o otrzymaniu zamówienia. Informacja (potwierdzenie) o otrzymaniu zamówienia wysyłane jest automatycznie i nie chodzi o informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, jeśli nie jest to w wiadomości wyraźnie zaznaczone.

Jeśli ze strony Sprzedawcy zaistnieją wątpliwości odnośnie autentyczności i prawdziwości danych podanych w zamówieniu, może Klienta kontaktować w celu sprawdzenia podanych danych. Przy zamówienie, którego dane nie można zweryfikować, Sprzedający może odmówić jego realizacji.  Takie zamówienie uznaje się za niezłożone.

2.3. Kiedy umowa sprzedaży zostaje zawarta?

 

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie wysyłane jest na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.Jeśli potwierdzenie nie zostanie wysłane lub otrzymane, umowa zostaje zawarta w momencie zapłacena całej kwoty za zamówienie lub w chwili jego doręczenia (wg tego, które zdarzenie zajdzie wcześniej). Przyjęcie zamówienia (akceptacji) może być częścią informacji o otrzymaniu zamówienia.

Informacje na temat poszczególnych etapów technicznych prowadzących do zawarcia umowy wynikają z zastosowanego rozwiązania technicznego platformy.

2.4. Czy można anulować zamówienie?

Można anulować zamówienie, które nie zostało jeszcze przez Sprzedawcę zaakceptowane (tj. Nie zostało wysłane potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę wg art. Wszystkie przyjęte przez Sprzedawcę zamówienia są wiążące. Późniejsze anulowanie zamówienia jest możliwe wyłącznie po konsultacji ze Sprzedawcą. Jeśli w ten sposób anulowane jest zamówienie z towarem, który nie umożliwia odstąpienie od umowy (szczegóły w artykule ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY), ma Sprzedawca prawo do zwrotu kosztów, powstałych w związku przystąpieniem do realizacji umowy.

2.5. Czy cena podana na platformie może się zmieniać?

Ceny prezentowanych towarów, opakowań, dostawy są ważne do momentu ich wyświetlania na platformie. Promocje i rabaty nie można ze sobą łączyć, chybaże na platformie zaznaczono inaczej.

W przypadku, gdy po stronie Sprzedawcy wystąpił oczywisty błąd techniczny w wyświetlanej cenie towarów na poratlu lub w procesie zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia na błędnych warunkach. W tym przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

Jeśli cena towarów na platformie lub podczas zamawiania nie jest już aktualna, Sprzedawca natychmiast poinformuje o tym Klienta. Jeśli Klient nie otrzymał potwierdzenie zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży.

Na zamówienia wysłane przez Klienta nie wpłynie zmiana ceny, które miała miejsce pomiędzy momentem wysłania zamówienia przez Klienta a jego akceptacją przez Sprzedającego.

2.6. Czy jest możliwość uzyskania umowy sprzedaży w pisemnej formie?

Umowa nie jest zawarta w pisemnej formie z podpisami stron. Umowa obejmuje niniejszy regulamin, zamówienie wysłane przez Klienta i akceptacja zamówienia przez Sprzedawcę. Umowa zostanie wysłana mailowo lub na żądanie Klienta w drukowanej formie pisemnej. Przyczym podczas wysyłki pocztą tradycyjną Sprzedawca może żądać zwrot kosztów poniesionych na wysłanie.

2.7. Co w przypadku, kiedy któryś zapis w umowie jest dla Klienta niezrozumiały?

Wszelkie pytania odnośnie Regulaminu lub umowy sprzedaży można kierować do Sprzedawcy telefonicznie lub mailowo. Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnych informacji i wyjaśnień.

2.8. W jakim języku można zawrzeć umowę sprzedaży?

Umowa zostaje zawarta w języku czeskim, o ile strony nie uzgodniły inaczej.

2.9. Czy umowa sprzedaży jest gdzieś zapisana?

Umowa (łącznie z niniejszym regulaminem) zapisywana i przechowywana jest w formie elektronicznej. Umowa nie jest dostępne dla osób trzecich, jednak na żądanie Sprzedawca może ją udostępnić.

 

3.SPOSOBY I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1. Jakim sposobem można dokonać płatności na platformie?

Za zamówienie można zapłacić w następujący sposób:

 • Za pobraniem
 • Kartą płatniczą;
 • Przelewem na konto (szczegółowe dane do płatności zostaną wysłane w potwierdzeniu zamówienia).

Informacje o innych sposobach płatności dostępne są każdorazowo na platformie.

Niektóre metody płatności (np. za pobraniem) mogą wiązać się z dodatkową opłatą. Wysokość opłat każdorazowo podana jest na platformie. W zamówieniu zawsze podana jest cena, która zawiera wszystkie opłaty.

3.2. W którym momencie następuje zapłata za zamówienie?

Zapłata za zamówienie następuje w zależności od wybranego sposobu płatności: za pobraniem – gotówką podczas odbioru przesyłki(inPost – kartą płatniczą), kartą on-line i przelewem na konto – w momencie zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

3.3. W jakiej walucie można zapłacić za zamówienie?

Za zamówienie można zapłacić w złotych (zł).

3.4. Kiedy Sprzedawca może żądać przedpłaty?

Zaliczkę może Sprzedawca żądać przy zamówieniu na łączną kwotę 1 000 zł.

Sprzedawca może żądać zapłatę całkowitej kwoty przed jego wysłką lub odebraniem (§ 2119 ust. 1 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania).

 

4.KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

4.1. Jakim sposobem wysyłane jest zamówienie?

Aktualne sposóby dostawy podane są na  platformie. Klient może wybrać jeden z podanych sposobów dostępnych podczas zamawiania. Jeśli Klient nie wybierze sposób wysyłki, Sprzedawca może dokonać wyboru w jego imieniu.

4.2. Jakie są koszty dostawy?

Koszty dostawy uzależnione są od wagi, rozmiaru i charakteru przesyłki oraz cenniku wybranej firmy kurierskiej. Aktualna cena dostawy podana jest na platformie.

Zamówienie każdorazowo zawiera cenę, w której wliczone są koszty wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

4.3. Jaki jest termin doręczenia?

Czas dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu transportu i metody płatności.

Towary, które są dostępne w magazynie, zwykle przekazywane są do przewoźnika w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zamówienia (dotyczy wysyłki za pobraniem lub odbioru osobistego) lub od momentu zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (przy płatności bezgotówkowej).

Towary, które nie są dostępne w magazynie, przekazywane są do przewoźnika możliwie najszybciej. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę o dokładnej dacie wysyłki.

Dostarczenie towaru zgodnie z niniejszym regulaminem oznacza moment, w którym przesyłka jest odebrana przez Klienta. Jeśli Klient odmówi przyjęcia towaru, nie oznacza to, że Sprzedawaca nie dostarczył towar do Klienta, jak również nie jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Klienta.

4.4. O co należy dbać podczas odbierania przesyłki?

Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. Jeśli opakowanie zostało uszkodzone, należy niezwłocznie poinformować przewoźnika oraz skontaktować się ze Sprzedawcą. Jeśli Klient odmówi na przyjęcie przesyłki z uszkodzonym opakowaniem nie traktuje się tego jako nieuzasadnionej odmowy przyjęcia towaru.

Po otrzymaniu towaru (lub w chwili, kiedy Klient miał obowiązek przyjęcia towaru, ale w przeciwieństwie do umowy tak nie uczynił), ma on odpowiedzialność za przypadkowego zniszczenia, uszkodzenia lub stratę towaru.

4.5. Co w przypadkach, w których Klient odmówi przyjęcia przesyłki?

Jeżeli z przyczyny bezpośrednio zależnej od Klienta przesyłka musiała zostać dostarczana wielokrotnie lub w innym niż uzgodnionym sposobem, Klient powinien pokryć koszty związane z taką dostawą.

W przypadku, gdy Klient bez podania przyczyny nie odbierze przesyłki, Sprzedawca jest uprawniony do zwrotu kosztów związanych z dostawą towaru i jego przechowaniem, jak również może żądać zwrotu dodatkowych kosztów, które powstaną na skutek nieodebrania przesyłki. Koszty te nie przekraczają 1,6 zł za każdy dzień magazynowania. Koszty magazynowania mogą wynieść maksymalnie 100 zł lub kwotę równą cenie zakupu, jeśeli jest ona niższa od 100 zł.

Ponad to Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy.

5.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1. W jaki sposób można odstąpić od umowy

Od umowy można odstąpić w ciągu 30 dni licząc od momentu od otrzymania towaru. Jeśli dostawa jest podzielona na kilka części, 30 dni liczy się od momentu otrzymania ostatniej części dostawy. Klient powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres do korespondencji lub na e-mail Sprzedawcy. Może w tym celu użyć formularz wzorowy. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie oświadczenia bez zbędnej zwłoki.

Odstąpienie od umowy nie musi być w żaden sposób uzasadnione.

5.2. Jakie konsekwencje pociąga za sobą odstąpienie od umowy?

Odstąpieniem od umowy jest równoważne z rozwiązaniem umowy sprzedaży. Umowa staje się nieważna i jest postrzegana tak, jak by nie została zawarata.

Jeśli Klient za jego zgodą uzyskał gratis do zamówienia, umowa darowizny traci ważność a Klient powinien odesłać otrzymany gratis razem z towarem do zwrotu.

5.3. Kiedy nie można odstąpić od umowy?

Zgodnie z § 1837 Kodeksu cywilnego nie ma możliwości wycofania się od umów dotyczących towarów, które pakowane są w szczelnie zamkniętym bądź zapieczętowanym opakowaniu a ich zwrot nie jest możliwy ze względów higieniczno-zdrowotnych.

5.4. Jakim sposobem można odesłać towar?

Klient powinien odesłać towar w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Towar należy wysłać na adres do zwrotów i reklamacji Sprzedawcy, na adres biura lub siedziby firmy. Towar wysłany za pobraniem nie zostanie odebrany.

Do przesyłki zwrotnej można załączyć :

 • Kopię dokumentów potwierdzających zakup produktu;
 • Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z formularza wzorowego przygotowanego przez Sprzedawcę) oraz o wybranym sposobie zwrotu środków za zamówienie (przelew, gotówka, przekaz pocztowy).W oświadczeniu należy zawrzeć również adres do doręczenia oraz kontakt do Klienta.

Niezłożenie któregokolwiek z wymienionych dokumentów, o których mowa powyżej, nie wyklucza pozytywnego przyjęcia i rozpatrzenia odstąpienia od umowy wg obowiązującego stanu prawnego.

5.5. Do kiedy Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić środki pieniężne w przypadku odstąpienia od umowy?

Zwrot środków za zamówienie Sprzedawca dokona w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Sprzedawca jednak nie jest zobowiązany do zwrotu środków, zanim otrzyma zwrot lub dowód potwierdzający dokonanie zwrotu przez Klienta.

Poza zwrotem w wysokości kwoty zakupu Klient ma również prawo do zwrotu kosztów dostarczenia towaru. Jeśli jednak wybrał inny niż najtańszy sposob wysyłki, które oferuje Sprzedawca, zwrócona zostanie kwota w wysokośći odpowiadającej najtańszej opcji oferowanego przez Sprzedawcę sposobu dostawy.

Środki zostaną zwrócone:

 • W taki sam sposób, w jaki Sprzedawca je otrzymał
 • Sposobem, który wskaże Klient;

Oprócz powyższych metod, Sprzedawca może zwrócić środki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazać kwotę na rachunek, z którego Klient dokonał do zapłaty za zamówienie (jeśli Klient w ciągu dziesięciu dni od odstąpienia od umowy nie poda sposobu zwrotu). Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na wysyłanie środków zgodnie ze sposobem opisanym w poprzednim zdaniu, pod warunkiem, że nie zostaną naliczone żadne dodatkowe opłaty.

 Koszty związane z odesłaniem towaru do Sprzedawcy ponosi Klient, nawet jeśli towar nie ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony regularną drogą pocztową.

5.6. Kiedy Sprzedawca ma prawo na odstąpienie od umowy?

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

 • Jeśli wystąpił błąd techniczny na platformie i spowodował wyświetlenie wyraźnie błędnych cen towarów (patrz artykuł Czy cena podana na platformie może się zmieniać? Niniejszego regulaminu);
 • Z obiektywnych powodów (głównie dlatego, że towary nie są już produkowane, a dostawca przestał je dostarczać do Sprzedawcy) nie jest możliwe dostarczenie towarów na deklarowanych wcześniej warunkach;
 • Wykonanie umowy stanie się niemożliwe lub niezgodne z prawem.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych przypadków Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o ostąpieniu Sprzedawcy od umowy. Takie odstąpienie nabywa mocy w momencie jego otrzymania przez Klienta.

Jeżeli Klient dokonał już całkowitej lub częściowej zapłaty, środki zostaną zwrócone przelewem na rachunek bankowy, który w tym celu wskaże Klient lub rachunek bankowy, z którego Sprzedawca otrzymał wpłatę. Środki pienięzne zostaną zwrócone w ciągu pięciu dni od daty odstąpienia od umowy.

6.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady kieruje się stosownymi przepisami obowiązującego prawa (w szczególności art. § 1914 - 1925, art. § 2099 - 2117 oraz art. § 2158 - 2174 Kodeksu cywilnego).

Podczas wykonywania praw i obowiązków wynikających z odpowiedzialności za wady Sprzedawca kieruje się Warunkami reklamacji.  Przed wysłaniem reklamacji Klient powinien się zapoznać z Warunkami rekamacji tak, aby jego żądania zostały w bezproblemowy sposób rozwiązane.

 

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Uprawnienia Sprzedawcy oraz kontrola jego działalności

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem spółki z o.o.. Przedmiot działalności nie podlega żadnym dodatkowym obostrzeniom ani uzyskaniu specjalnych uprawnień.

Działalność gospodarzcza podlega kontroli ze strony właściwych organów nadzorczych. Nadzór nad spełnieniem wymogów dotyczących towaru prowadzi Czeska Inspekcja Handlowa (http://www.coi.cz/). Czeska Inspekcja Handlowa jest również organem ochrony konsumenta. Dodatkowo w kwestii ochrony praw konsumenta Klient może się zwrócić do rzecznika praw konsumentów oraz różnych organizacji pozarządowych.

7.2. Jakim sposobem Sprzedawca przyjmuje skargi?

Ewentualne skargi i roszczenia można kierować do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany na platformie jako kontaktowy. Klient może zwrócić się równieżdo organów wymienionych w art. 7.1 niniejszego regulaminu. Stotsunek pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie jest regulowany żadnym specalnym kodeksem postępowania.

7.3. Jakie prawa ma Klient w przypadku powstania sporu?

Jeśli pomiędzy Sprzedawcą a Klientem powstanie spór, który nie uda się rozwiązać w ramach dobrych obyczajów bezpośrednio pomiędzy stronami, Klient ma prawo do rozwiązania sporu drogą sądową lub pozasądową. Takie prawo przysługuje Klietowi najpóźniej do 1 roku od dnia powstania prawa, które jest przedmiotem sporu.

 

7.4. Dodatkowe informacje

Umowa jest zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (w szczególności Internetu). Koszty poniesione w związku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w szczególności kosztów dostępu do Internetu lub połączenia telefonicznego) opłaca Klient wg obowiązujących stawek jego operatora.

O ile nie uzgodniono inaczej, korespondencja związana z umową pomiędzy Sprzedawcą a Klientem odbywa się w formie pisemnej - poprzez wysłanie wiadomości e-mail, listem poleconym lub osobiście. Sprzedawca będzie posługiwać się komunikacją mailową na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub w koncie użytkownika.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu jest nieważne, nieskuteczne lub bezużyteczne (lub takim się stanie) zastępuje je zapis najbardziej zbliżony do takiego postanowienia. Takie postanowienie nie narusza innych zapisów zawartych w regulaminie. Zmiana lub uzupełnienie umowy możliwe jest tylko pisemną formą.

 

Regulamin jest ważny od dnia 1 lutego 2016 r.