MENU

REGULAMIN

 

Niniejszy regulamin (dalej „regulamin“) określa warunki umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego VUCH działającego pod adresem https://www.vuch.pl/ (dalej tylko „platforma“) pomiędzy

spółką

 

Vuch s.r.o., z siedzibą Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, Czechy

 REGON: 04522150,

NIP: CZ04522150

wpisaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, dział C, wkładka 36028

Adres do korespondencji firmowej: Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
Adres do zwrotów i reklamacji: Przesyłkownia.pl, Vuch s.r.o., Plac Juliusa Słowackiego 1, 43–400 Cieszyn

E-mail: info@vuch.pl 

 

dalej tylko Sprzedawca

a

Państwem (dalej tylko Klient).

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Podsumowanie regulaminu

Zawierając umowę sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do dostaczenia Klientowi towaru zawartego w zamówieniu. Klient zobowiązuje się zamówiony towar odebrać (osobiście lub od firmy transportowej) i zapłacić Sprzedawcy cenę podaną w zamówieniu. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili, kiedy Klient złoży, a Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia (wg art. 2). Informacje o cenach opisane są w artykule 3. Metody płatności i sposoby dostawy opisane są w artykule 4 i 5. Informacje o tym, jak odstąpić od umowy, opisane są w artykule 6. Warunki reklamacji wyodrębnione są w osobnym dokumencie - Warunki reklamacji.

 • Czy umowa sprzedaży jest umową konsumencką?

O umowę konsumencką chodzi w przypadku, kiedy Klient jest konsumentem, tzn. jest osobą fizyczną, dokonującą ze Sprzedawcą czynności niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą . W przeciwnym wypadku nie chodzi o zawarcie umowy konsumenckiej, a Klienta nie obejmuje ochrona konsumenta w rozumieniu aktualnych przepisów prawnych oraz niniejszego regulaminu.

 • Jak uregulowany jest stosunek prawny pomiędzy Sprzedawcą a Klientem?

V

Stosunek prawny kieruje się wg następujących dokumentów:

 • Niniejszym regulaminem, który określa prawa i obowiązki obu stron;
 • Warunkami reklamacji, które określają warunki gwarancji i postępowania reklamacyjnego;
 • Polityką prywatności, która określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną – rejestrację na platformie, ochronę danych osobowych, prawo autorskie i ochronę własności intelektualnej platformie oraz warunki korzystania z platformy;
 • Warunków i wskazówek zawartych na platformie, zwłaszcza tych, które pojawiają się podczas zawierania umowy;
 • Zamówieniem i otrzymaniem go przez Sprzedawcę,

Oraz w kwestiach nieuregulowanych również aktualnymi przepisami prawnymi:

 • Ustawą nr 89/2012 Zb., Kodeksu cywilnego, w aktualnym brzmieniu (dalej „Kodeks cywilny“);
 • Ustawą nr 634/1992 Zb., o ochronie konsumentów, w aktualnym brzmienie (Ma zastosowanie wyłącznie, kiedy Klient jest Konsumentem).

Jeśli miejsce zamieszkania lub siedziba Klienta znajduje się poza granicami Republiki Czeskiej lub stosunek prawny zawiera inne elementy międzynarodowe, stosunek prawny pomiędzy Klientem a Sprzedawcą kieruje się prawem czeskim. Jeśli Klient jest konsumentem, a system prawny w państwie jego zamieszkania oferuje szerszą ochronę niż system prawny obowiązujący w Republice Czeskiej, automatycznie stosuje się szerszy zakres ochrony.   první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • Jakim sposobem Klient może zaakceptować regulamin?

Przez wysłanie i potwierdzenie zamówienia na platformie Klient potwierdza, że zapoznał się z brzmieniem niniejszego regulaminu i zgadza się z jego treścią.

 • Co jeszcze powinien Klient wiedzieć w kwestii niniejszego regulaminu?

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu jest nieważne, nieskuteczne lub bezużyteczne (lub takim się stanie) zastępuje je zapis najbardziej zbliżony do takiego postanowienia. Takie postanowienie nie narusza innych zapisów zawartych w regulaminie.

Wysłaniem i potwierdzeniem zamówienia w platformie Klient potwierdza, że zapoznał się z brzmieniem niniejszego regulaminu i zgadza się z jego treścią.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany bądź uzupełnienia regulaminu. Prawa i obowiązki kierują się zawsze brzmieniem regulaminu obowiązującego w momencie ich powstania.

Zmiana lub uzupełnienie umowy możliwe jest tylko pisemną formą.

 

2.UMOWA SPRZEDAŻY

 • Jakim sposobem zostaje zawarta umowa sprzedaży?

W celu zawarcia umowy konieczne jest, aby Klient wysłał zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, a następnie zamówienia zostało przyjęte przez Sprzedawcę. Prezentacja towarów ma charakter informacyjny i nie jest to propozycja zawarcia umowy przez Sprzedawcę w rozumieniu art. § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

 • Jak złożyć zamówienie?

Zamówienie można złożyć za pośrednictwem pplatformy (poprzez wypełnienie formularza) lub w inny sposób, który Sprzedawca aktualnie oferuje na platformie. Zamówienie musi zawierać wszystkie informacje wymagane w formularzu.

Przed wiążącym wysłaniem zamówienia zostanie Klientowi przedstawione podsumowanie jego zamówienia, w tym cena końcowa (zawierająca podatki, cła i opłaty). Podsumowanie to ostatnia szansa na zmianę wprowadzonych danych.

Złożenie wiążącego zamówienia jest równoznaczne z kliknięciem w przycisk „Zamawiam i płacę“. Dane podane w wiążącym zamówieniu uważane są przez Sprzedawcę za prawdziwe i zupełne. O ich zmianie Klient powinien poinformować Sprzedawcę możliwie jak najszybciej – telefonicznie lub mailowo.

 • Czy można zamówienia zmienić lub anulować?

Można anulować lub zmienić zamówienie, które nie zostało jeszcze przez Sprzedawcę zaakceptowane. Wszystkie przyjęte przez Sprzedawcę zamówienia są wiążące. Późniejsze anulowanie zamówienia jest możliwe wyłącznie po konsultacji ze Sprzedawcą. Jeśli w ten sposób anulowane jest zamówienie z towarem, który nie umożliwia odstąpienie od umowy ( np. Wykonany pod indywidualne zlecenie - szczegóły w artykule ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY), ma Sprzedawca prawo do zwrotu kosztów, powstałych w związku przystąpieniem do realizacji umowy.

 • W którym momencie Sprzedawca otrzymał zamówienie i została zawarta umowa sprzedaży?

Sprzedawca poinformuje Klienta o otrzymaniu zamówienia. Informacja (potwierdzenie) o otrzymaniu zamówienia wysyłane jest automatycznie i nie chodzi o informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (jeśli nie jest to w wiadomości wyraźnie zaznaczone).

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie wysyłane jest na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. Jeśli potwierdzenie nie zostanie wysłane lub otrzymane, umowa zostaje zawarta w momencie zapłacenia całej kwoty za zamówienie lub w chwili jego doręczenia.

 • Czy jest możliwość uzyskania umowy sprzedaży w pisemnej formie?

Umowa zostanie wysłana mailowo lub na żądanie Klienta w drukowanej formie pisemnej. Przy czym podczas wysyłki pocztą tradycyjną Sprzedawca może żądać zwrot kosztów poniesionych na wysłanie.

Umowa (łącznie z niniejszym regulaminem) zapisywana i przechowywana jest w formie elektronicznej. Umowa nie jest dostępne dla osób trzecich.

3.CENA

 • Czy cena podana na platformie może się zmieniać?

Jeśli cena towarów na platformie lub podczas zamawiania nie jest już aktualna, Sprzedawca natychmiast poinformuje o tym Klienta. Jeśli Klient nie otrzymał potwierdzenie zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży.

Na zamówienia wysłane przez Klienta nie wpłynie zmiana ceny, które miała miejsce pomiędzy momentem wysłania zamówienia przez Klienta a jego akceptacją przez Sprzedającego.

W przypadku, gdy po stronie Sprzedawcy wystąpił oczywisty błąd techniczny w wyświetlanej cenie towarów na platformie lub w procesie zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia na błędnych warunkach. W tym przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

 • Czy można łączyć ze sobą promocje, zniżki, wyprzedaże?

Promocje i rabaty nie można ze sobą łączyć, chyba że na platformie zaznaczono inaczej.

4.METODY PŁATNOŚCI

 • Jakim sposobem można dokonać płatności?

Za zamówienie można zapłacić w następujący sposób:

 • Za pobraniem
 • Kartą płatniczą;
 • Przelewem na konto (szczegółowe dane do płatności zostaną wysłane w potwierdzeniu zamówienia).

Informacje o innych sposobach płatności dostępne są każdorazowo na platformie.

 • W którym momencie następuje zapłata za zamówienie?

Zapłata za zamówienie następuje w zależności od wybranego sposobu płatności: za pobraniem – gotówką podczas odbioru przesyłki (DPD, inPost – kartą płatniczą), kartą on-line i przelewem na konto – w momencie zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. W przypadku płatności bezgotówkowych zamówienie ma 5 dniowy termin płatności. Jeśli Sprzedawca nie otrzyma przelewu w tym terminie, zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

 • Kiedy Sprzedawca może żądać przedpłaty?

Sprzedawca może żądać zapłatę całkowitej kwoty (ew. Zaliczki) przed jego wysyłką lub odebraniem (§ 2119 ust. 1 Kodeksu cywilnego)

 • Jakim sposobem Sprzedawca wystawi potwierdzenie sprzedaży w związku z elektroniczną rejestracją sprzedaży?

Akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na wystawienie rachunku zgodnie z § 112/2016 Zb., o elektronicznej rejestracji sprzedaży, z późniejszymi zmianami.

 

5.SPOSOBY DOSTAWY

 • Jakim sposobem wysyłane jest zamówienie?

Aktualne sposoby dostawy podane są na  platformie. Klient może wybrać jeden z podanych sposobów dostępnych podczas zamawiania.

W podsumowaniu zamówienia wyświetlona jest cena końcowa, która zawiera koszty wybranego sposobu dostawy.

 • Jaki jest termin doręczenia?

Czas dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu transportu i metody płatności. Na czas doręczenia przewoźnikami Sprzedawca nie jest w stanie wpłynąć. Z wybranymi przewoźnikami Sprzeda współpracuje w pełnym zakresie, dlatego w przypadku problemów z doręczeniem przesyłki Klient może Sprzedawcę kontaktować, a Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

Towary, które są dostępne w magazynie, zwykle przekazywane są do przewoźnika w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zamówienia (dotyczy wysyłki za pobraniem lub odbioru osobistego) lub od momentu zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (przy płatności bezgotówkowej).

Towary, które nie są dostępne w magazynie, przekazywane są do przewoźnika możliwie najszybciej. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę o dokładnej dacie wysyłki.

Dostarczenie towaru zgodnie z niniejszym regulaminem oznacza moment, w którym przesyłka jest odebrana przez Klienta. Jeśli Klient odmówi przyjęcia towaru, nie oznacza to, że Sprzedawca nie dostarczył towar do Klienta, jak również nie jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Klienta.

Prawo własności Klient nabywa w momencie zapłacenia pełnej ceny towaru.

 • O co należy dbać podczas odbierania przesyłki?

Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. Jeśli opakowanie zostało uszkodzone, należy niezwłocznie poinformować przewoźnika oraz skontaktować się ze Sprzedawcą. Jeśli Klient odmówi na przyjęcie przesyłki z uszkodzonym opakowaniem, nie traktuje się tego jako nieuzasadnionej odmowy przyjęcia towaru.

Po otrzymaniu towaru (lub w chwili, kiedy Klient miał obowiązek przyjęcia towaru, ale w przeciwieństwie do umowy tak nie uczynił), ma on odpowiedzialność za przypadkowego zniszczenia, uszkodzenia lub stratę towaru.

 • Co w przypadku, gdy Klient odmówi przyjęcia przesyłki?

Jeżeli z przyczyny bezpośrednio zależnej od Klienta przesyłka musiała zostać dostarczana wielokrotnie lub w innym niż uzgodnionym sposobem, Klient powinien pokryć koszty związane z taką dostawą.

W przypadku, gdy Klient bez podania przyczyny nie odbierze przesyłki, Sprzedawca jest uprawniony do zwrotu kosztów związanych z dostawą towaru i jego przechowaniem, jak również może żądać zwrotu dodatkowych kosztów, które powstaną na skutek nieodebrania przesyłki.

Ponadto Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wysyłki towaru za pobraniem lub przy odbiorze osobistym. Jeśli jednak zamówienie zostało opłacone (przed dostawą), Sprzedawca ma prawo do odsprzedaży takiego towaru wg § 2126 kodeksu cywilnego.

 

6.PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Jakim sposobem Klient może odstąpić od umowy?

Od umowy można odstąpić w ciągu 30 dni, licząc od momentu od otrzymania towaru. Jeśli dostawa jest podzielona na kilka części, 30 dni liczy się od momentu otrzymania ostatniej części dostawy. Klient powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres do korespondencji lub na e-mail Sprzedawcy, a następnie odesłać towar na adres do reklamacji i zwrotów. Klient może w tym celu użyć formularza wzorowego.

 • Jakie konsekwencje pociąga za sobą odstąpienie od umowy?

Odstąpieniem od umowy jest równoważne z rozwiązaniem umowy sprzedaży. Umowa staje się nieważna i jest postrzegana tak, jak by nie została zawarta.

Jeśli Klient za jego zgodą uzyskał gratis do zamówienia, umowa darowizny traci ważność, a Klient powinien odesłać otrzymany gratis razem z towarem do zwrotu.

 • Jakim sposobem można odesłać towar?

Klient powinien odesłać towar w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Towar należy wysłać na adres do zwrotów i reklamacji Sprzedawcy, na adres biura lub siedziby firmy. Towar wysłany za pobraniem nie zostanie odebrany.

Do przesyłki zwrotnej można załączyć:

 • Kopię dokumentów potwierdzających zakup produktu;
 • Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z formularza wzorowego przygotowanego przez Sprzedawcę) oraz o wybranym sposobie zwrotu środków za zamówienie (przelew, gotówka, przekaz pocztowy).W oświadczeniu należy zawrzeć również adres do doręczenia oraz kontakt do Klienta.

Niezłożenie któregokolwiek z wymienionych dokumentów, o których mowa powyżej, nie wyklucza pozytywnego przyjęcia i rozpatrzenia odstąpienia od umowy wg obowiązującego stanu prawnego.

 • Kiedy Klient otrzyma zwrot pieniędzy?

Zwrot środków za zamówienie Sprzedawca dokona w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Sprzedawca jednak nie jest zobowiązany do zwrotu środków, zanim otrzyma zwrot lub dowód potwierdzający dokonanie zwrotu przez Klienta.

Poza zwrotem w wysokości kwoty zakupu Klient ma również prawo do zwrotu kosztów dostarczenia towaru. Jeśli jednak wybrał inny niż najtańszy sposób wysyłki, które oferuje Sprzedawca, zwrócona zostanie kwota w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji oferowanego przez Sprzedawcę sposobu dostawy.

Pieniądz zostaną zwrócone w taki sam sposób, w jaki Sprzedawca otrzymał je od Klienta (jeśli do 10 dni roboczych Klient nie poinformuje Sprzedawcę o innym sposobie, a Klientowi nie powstaną z takim sposobem dodatkowe koszty), lub sposobem, który wskaże Klient.

Koszty związane z odesłaniem towaru do Sprzedawcy ponosi Klient, nawet jeśli towar nie ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony regularną drogą pocztową.

 • Co jeśli zwracany towar będzie uszkodzony?

Odsyłając towar, Klient powinien zadbać o to, aby zapakować go w taki sposób, w jaki go otrzymał lub alternatywny, jednak zawsze tak, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia towaru.

Jeśli sprzedawca stwierdzi, że zwracany towar jest uszkodzony, zużyty, zabrudzony, może  Klientowi potrącić wartość szkody.

 • Kiedy nie można odstąpić od umowy?

Zgodnie z § 1837 Kodeksu cywilnego nie ma możliwości wycofania się od:

 • Zamówień wykonanych pod indywidualne zlecenie;
 • Zamówień na towar łatwo psujący się lub towar, który został nieodwracalnie zmieszany z innym;

Zamówień na produkty pakowany w szczelnie zamkniętym bądź zapieczętowanym opakowaniu a ich zwrot nie jest możliwy ze względów higieniczno-zdrowotnych.

 • Kiedy Sprzedawca ma prawo na odstąpienie od umowy?

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

 • Jeśli wystąpił błąd techniczny na platformie i spowodował wyświetlenie wyraźnie błędnych cen towarów (patrz artykuł Czy cena podana na platformie może się zmieniać? Niniejszego regulaminu);
 • Z obiektywnych powodów (głównie dlatego, że towary nie są już produkowane, a dostawca przestał je dostarczać do Sprzedawcy) nie jest możliwe dostarczenie towarów na deklarowanych wcześniej warunkach;
 • Wykonanie umowy stanie się niemożliwe lub niezgodne z prawem.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych przypadków Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o odstąpieniu Sprzedawcy od umowy. Takie odstąpienie nabywa mocy w momencie jego otrzymania przez Klienta.

Jeżeli Klient dokonał już całkowitej lub częściowej zapłaty, środki zostaną zwrócone przelewem na rachunek bankowy, który w tym celu wskaże Klient lub rachunek bankowy, z którego Sprzedawca otrzymał wpłatę. Środki pieniężne zostaną zwrócone w ciągu pięciu dni od daty odstąpienia od umowy.

 

 

7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady kieruje się stosownymi przepisami obowiązującego prawa (w szczególności art. § 1914 - 1925, art. § 2099 - 2117 oraz art. § 2158 - 2174 Kodeksu cywilnego).

Podczas wykonywania praw i obowiązków wynikających z odpowiedzialności za wady Sprzedawca kieruje się Warunkami reklamacji.

 

8.INNE INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

 • Uprawnienia Sprzedawcy oraz kontrola jego działalności

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem spółki z o.o. . Przedmiot działalności nie podlega żadnym dodatkowym obostrzeniom ani uzyskaniu specjalnych uprawnień.

 • Jakim sposobem Sprzedawca przyjmuje skargi?

Ewentualne skargi i roszczenia można kierować do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany na platformie jako kontaktowy. Klient może zwrócić się również do organów wymienionych w art. 8.3. niniejszego regulaminu.

 • Jakie prawa ma Klient w przypadku powstania sporu?

Klient będący konsumentem może w przypadku sporu, który nie uda się rozstrzygnąć polubownie, zwrócić do  Czeskiej Insekcji Handlowej(adres: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; www: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; kontakt e-mail: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) lub do Stowrzyszenia ochrony konsumentów, z. ú. (adres: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, www: www.konzument.cz, kontakt e-mail: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Takie prawo przysługuje Klientowi do 1 roku licząc od dnia, w którym zastosował on wobec Sprzedawcy  prawo będące przedmiotem poru konsumenckiego.

Klient ma możliwość skorzystania z platformy on-line utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, aby złożyć skargę dotyczącą zakupionych towarów lub usług i znaleźć podmiot alternatywnego rozstrzygania sporów.

9.REJESTRACJA NA PLATFORMIE

 • Jak można się zarejestrować na portalu?

Na portalu można się zarejestrować za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. W formularzu rejestracyjnym należy podać wymagane dane, w szczególności imię i kontakt e-mail. Na podstawie rejestracji powstaje indywidualne konto użytkownika. Dane do logowania prosimy zachować w tajemnicy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nadużycia powstałych poprzez niewłaściwe korzystanie z konta użytkownika lub danych dostępowych.

Informacje podane podczas rejestracji muszą być prawdziwe i kompletne. Spółka zastrzega sobie prawo do skasowania konta, które zawiera fałszywe lub niekompletne dane. W przypadku zmiany danych zaleca się ich niezwłoczna aktualizacja w koncie użytkownika.

 • Do czego służy konto użytkownika?

Konto użytkownika umożliwia dokonywanie zakupów, śledzenie zamówień i zarządzania kontem użytkownika. Informacje na temat innych cech i możliwości konta użytkownika zawsze podane są na portalu.

 • Czy Sprzedawca może usunąć konto użytkownika?

Spółka ma prawo do usunięcia konta użytkownika bez prawa do odszkodowania, kiedy za pośrednictwem konta zostaną naruszone dobre obyczaje, złamane przepisy obowiązującego prawa lub zapisy niniejszego regulaminu.

 

10.OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRAWO AUTORSKIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z PLATFORMY

 • Czy zawartość portalu objęta jest ochroną w myśl prawa autorskiego?

Treść umieszczona na portalu (teksty, zdjęcia, obrazki, logo i inne) objęta jest ochroną wynikającą z praw ochrony własności intelektualnej i mogą być chronione również prawami osób trzecich. Treść nie może być modyfikowana, kopiowana, powielana i rozpowszechniana czy też wykorzystywana w jakimkolwiek innym celu, bez uzyskania zgody naszej firmy lub właściciela praw autorskich. W szczególności zabrania się darmowe lub płatne udostępnianie zdjęć i tekstów umieszczonych na portalu.

Nazwy i oznaczenia produktów, towarów, usług i firm mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

 • Odpowiedzialność i korzystanie z portalu

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane ingerencją osób trzecich w portalu lub za błędy powstałe w wyniku jego zastosowania niezgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas korzystania z portalu zabrania się używania mechanizmów, oprogramowania, skryptów lub innych działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego działanie - tj. zakłócić działanie systemu lub w sposób nieuzasadniony obciążać jego działanie.

Jeśli podczas korzystania z portalu użytkownik podejmie się działań nielegalnych lub nieetycznych, spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub całkowitego uniemożliwienia mu dostępu do portalu, bez możliwości jakiegokolwiek odszkodowania. W takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku działań wymienionych w niniejszym ustępie w pełnej wysokości.

Spółka informuje, że użytkownik kliknięciem w niektóre linki na portalu może zostać przekierowany na strony internetowe osób trzecich.

 

Niniejszy regulamin jest ważny od 25. 5. 2018