Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza politika prywatności (zwana dalej „Polityka“) określa sposób pozyskiwania, wykorzystania i przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem platformy sklepu internetowego VUCH działającego www.vuch.pl (zwanym dalej „Platforma“)


Administrator danych osobowych:

Vuch s.r.o., z siedzibą Tovární 1112, 537 01 Chrudim, Czechy

REGON: 04522150,

NIP: CZ04522150

wpisaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, dział C, wkładka 36028

 

Kontakt:

Adres do korespondencji firmowej: Čáslavská 46, 537 01 Chrudim

E-mail: info@vuch.pl 

 

Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności swoich klientów. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką, która zawiera ważne informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o związanych z nim prawach i obowiązkach.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Czym kierujemy się, posługując się danymi osobowymi?

Podczas posługiwania się danymi osobowymi kierujemy się, zgodnie z przepisami prawa Republiki Czeskiej, wprost obowiązującym prawem unijnym, przede wszystkim Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej tylko “Rozporządzenie”), Ustawą nr. 110/2019 Zb., o o ochronie danych osobowych, w obowiązującym brzmieniu oraz Ustawą nr 480/2004 Zb. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami.

1.2 Jak rozumiemy pojęcie dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane osobowe to przede wszystkim (ale nie ściśle):

 • dane identyfikacyjne, na przykład: imię i nazwisko, rejestr gospodarki narodowej, numer identyfikacji podatkowej, pesel, data urodzenia, płeć, login do konta użytkownika;
 • dane kontaktowe, na przykład: miejsce zamieszkania (lub adres do doręczeń), telefon kontaktowy, adres e-mail;
 • inne dane, na przykład dane gromadzone  za pośrednictwem plików cookies, adres IP (numer identyfikacyjny w sieci komputerowej), typ przeglądarki, rodzaj urządzenia i systemu operacyjnego, czas i liczba wizyt na platformie i inne podobne informacje.

2. ZBIERANIE I SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1 W jaki sposób zbieramy dane osobowe?

Państwa dane osobowe zbieramy podczas składania zamówienia (ewentualnie podczas korzystania z usługi formularza kontaktowego) oraz podczas rejestracji konta użytkownika. O ile dojdzie u Państwa do jakiejkolwiek zmiany danych osobowych, prosimy o poinformowanie nas o tym.

Podczas wizyty na platformie i korzystania z niej niektóre dane osobowe mogą być zbierane i zapisywane przez pliki cookies. Więcej informacji o plikach cookies znajdą Państwo w art. 5 niniejszej Polityki.

2.2 Na jakiej podstawie i w jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
 • Dane osobowe podane podczas zapytania ofertowego (przede wszystkim podczas korzystania z usługi formularza kontaktowego) oraz składania zamówienia możemy bez udzielenia Państwa zgody zbierać i przetwarzać na podstawie i w celu zawarcia i wykonania umowy, czyli w celu doręczenia zamówionych produktów. Dalej możemy dane osobowe przetwarzać na podstawie i w celu wypełnienia innych ustawowych obowiązków ciążących na nas (zwłaszcza obowiązku rejestracji sprzedaży, w celach archiwalnych dokumentów podatkowych itp.).
 • Dane osobowe wpisane podczas zakładania konta użytkownika możemy bez udzielenia Państwa zgody przetwarzać wyłącznie w celu umożliwienia dostępu, zarządzania i prowadzenia takiego konta.
 • Dane osobowe podane podczas publikowania opinii na stronie internetowej możemy bez udzielena Państwa zgody przetwarzać w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, przede wszystkim potwierdzenia autentyczności opinii.
 • Państwa adres e-mail możemy bez Państwa zgody wykorzystywać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu do przesyłania informacji handlowych dotyczących naszych produktów podobnych do tych, które Państwo u nas zamówili. Wobec wysyłki informacji handlowych mogą Państwo w każdym czasie (i w ramach składania zamówienia) wyrazić swój sprzeciw.
 • Jeśli Państwo wyrazili na platformie zgodę, możemy Państwa dane wprowadzone na platformie, zwłaszcza w trakcie składania zamówienia lub w trakcie zakładania konta użytkownika, przetwarzać  w celu wysyłki informacji handlowych i bezpośredniego marketingu, ewentualnie do dalszych celów, do których udzielili nam Państwo zgodę. Przy przetwarzaniu danych osobowych dziecka poniżej 15 roku życia wymagana jest zgoda, wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego. W wypadku wątpliwości mamy prawo żądać okazanie dokumentu stwierdzającego wiek Klienta.
 • Satysfakcję klienta badamy poprzez ankiety e-mailowe przesyłane za pośrednictwem usługi “Sprawdzone klientelą”, z której korzysta nasz sklep internetowy. E-mail z prośbą o ocenę dokonanych zakupów przesyłamy wszystkim Klientom, którzy zrobili zakupy za pośrednictwem internetu, jedynie że osoby te przy zakładaniu konta nie zaznaczyły na to zgody. Przetwarzanie danych osobowych z celem przesyłania ankiet za pośrednictwem usługi “Sprawdzone klientelą” możemy wykorzystać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu z celem kontroli i poprawy nami oferowanego towaru i usług i badania poziomu satysfakcji klientó Wysyłanie ankiet, przygotowanie raportów oraz przekazanie informacji zwrotnych realizuje dla nas spółka heureka.cz, której udostępniamy Państwa adres e-mail oraz dane o zakupionym towarze lub usłudze. Państwa dane osobowe nie są podczas wysyłania ankiet e-mailowych przekazywane osobom trzecim ani wykorzystywane osobami trzecimi. Mogą Państwo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec wysyłania ankiet badania satysfakcji w ramach usługi “Sprawdzone klientelą”, a to poprzez link w e-mailu z ankietą. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy Państwu wysyłać ankiet marketingowych.
 • Jeżeli Państwo wyrazili zgodę z przekazaniem danych osobowych w celu oceny zakupu, przekażemy informacje o zamówieniu razem z Państwa adresem e-mail spółce Seznam.cz. Spółka może użyć tych danych do zyskania niezależnej oceny naszych produktów czy usług. Przekazane dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do  powyższego celu.
 • Dane osobowe uzyskane za pomocą plików cookies przetwarzamy na podstawie Państwa zgody (której mogą Państwo udzielić właściwym nastawieniem przeglądarki internetowej), ewentualnie na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub z celem zawarcia i wykonania umowy (chodzi przede wszystkim o pliki cookies pierwszej strony), a to przede wszystkim z celem wsparcia użytkowników, doskonalenia naszych usług, w tym analizy zachowań użytkowników i marketingu.

Wykorzystać Państwa dane osobowe w jakimkolwiek celu innym niż ten, w którym je uzyskaliśmy, możemy jedynie za uzyskaniem Państwa zgody.

2.3 Przez jak długi okres korzystamy z danych?

Dane osobowe uzyskane w procesie zapytania ofertowego lub składania zamówienia, lub rejestracji konta użytkownika wykorzystujemy wyłącznie przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków wynikających z zawartej umowy,  w celu dopełnienia innych obowiązków ustawowych lub ochrony roszczeń prawnych.

Jeżeli udzielą nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jeżeli wykorzystujemy Państwa adresu e-mail do wysyłania informacji handlowych i/lub kontroli doskonalenia naszego towaru lub usług zgodnie z poprzednim artykułem, dane osobowe będą wykorzystywane przez okres funkcjonowania platformy.

3. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z DANYMI OSOBOWYMI

3.1 Prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (bez innego wymogu ustawowego), mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na prawomocność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem:

 • za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na nasz kontaktowy adres e-mail;
 • telefonicznie na nasz numer telefonu kontaktowego;
 • w formie pisemnej listem wysłanym na nasz adres dostawy;
 • w odpowiednim pliki cookies - w ustawieniach interfejsu internetowego lub w ustawieniach przeglądarki internetowej;
 • w przypadku informacji handlowych, w sposób określony w każdej wiadomości e-mail zawierającej informacje handlowe (poprzez kliknięcie na link rezygnacji z subskrypcji lub w inny sposób).

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

3.2 Prawo dostępu do danych osobowych

Jesteście Państwo uprawnieni uzyskać od nas informacje, czy przetwarzane są ich dane osobowe, a jeżeli to ma miejsce, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz w szczególności do następujących informacji.

 • cel przetwarzania;
 • kategorie odnośnych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • okres przechowywania danych osobowych.

Na Państwa wniosek dostarczymy Państwu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie możemy pobierać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych, nie większą niż koszty uzyskania i przekazania takich kopii.

3.3 Prawo do sprostowania danych

Jeżeli Państwa dane są niepełne lub nieprawidłowe, mają Państwo prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, to znaczy prawo żądania poprawy i/lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

3.4 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, łącznie z dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniem danych osobowych.  Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych w tych celach.

3.5 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym“)

Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego usunięcia ich danych osobowych, jeżeli;

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane;
 • Państwo cofnęli zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych;
 • Państwo wnieśli sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
3.6 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa w następujących przypadkach:

 • Państwo kwestionują prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo, których dane dotyczą, sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Państwo wznieśli sprzeciw wobec przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych zostało Państwem ograniczone, jesteśmy upoważnieni tylko do zapisania Państwa danych osobowych. Dane osobowe można dalej przetwarzać wyłącznie za zgodą Państwa lub z powodów uzasadnionych ustawowo.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone z powodu wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenie trwa w czasie niezbędnym do stwierdzenia, czy jesteśmy zobowiązani zaakceptować Państwa sprzeciw.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone z powodu kwestionowania prawidłowości danych osobowych, ograniczenie trwa w czasie pozwalającym sprawdzić prawidłowość tych danych.

3.7 Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa oraz przesłać te dane innemu administratorowi danych osobowych.

3.8 Jak mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw

Dochodzić swoich praw w związku z danymi osobowymi mogą Państwo za pośrednictwem naszych danych kontaktowych. Wszystkie informacje i działania zostaną Państwu przekazane bez zbędnej zwłoki

W kwestii ochrony danych osobowych zobowiązujemy się do współdziałania z Państwem w maksymalnie możliwym zakresie. Jeśli jednak nie będą Państwo zadowoleni z podjętych przez nas działań, mają Państwo prawo do skontaktowania się z organami właściwymi, w szczególności z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (http://www.uoou.cz), który nadzoruje kwestie związane z ochroną danych osobowych. Zapis ten nie narusza prawa do bezpośredniego kontaktu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli Państwa miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia lub miejsce domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych znajduje się poza granicami Republiki Czeskiej, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, mogą się Państwo skontaktować z odpowiednim organem nadzorczym w danym państwie członkowskim.

4. ZARZĄDZANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Jesteśmy administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem.

W zakresie niezbędnym do wypełnienia umowy lub innych zobowiązań jesteśmy uprawnieni do przekazania Państwa danych osobowych innym osobom (na przykład przewoźnikom, dostawcom świadczącym usługi chmurowe, administratorom kampanii e-mailowych, spółce świadczącej certyfikat “Sprawdzone klientelą”, księgowości zewnętrznej, dostawcom oprogramowania, zewnętrznym administratorom IT lub innym osobom zaangażowanym w proces realizacji umowy lub naszych obowiązków). Możemy również upoważnić  inny podmiot przetwarzający lub odbiorcę danych osobowych.  Kto konkretnie przetwarza  Państwa dane osobowe, możemy Państwu oznajmić na podstawie skierowanego do nas zapytania.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej, chyba że będzie to niezbędne  do realizacji umowy lub z innego powodu zgodnie z zasadami przekazywania danych osobowych określonymi rozporządzeniem.

4.2 W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe i inne wykorzystywane przez nas dane są w pełni chronione przed nadużyciami. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób automatyczny lub w formie drukowanej w sposób nieautomatyczny.

5. PLIKI COOKIES

5.1 Co są to pliki cookies?

Cookies to pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym każdego użytkownika platformy, które pozwalają na analizę funkcjonowania platformy.

Nie wszystkie pliki cookies zbierają dane osobowe; niektóre tylko umożliwiają poprawne działanie platformy. Używanie plików cookies można wyłączyć, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej.

Ostrzegamy, iż wyłączenie stosowania plików cookies w Państwa przeglądarce internetowej może skutkować niepoprawnym lub niepełnym działaniem platformy.

5.2 Jakiego rodzaju oraz w jakim celu platforma korzysta z plików cookies?

Platforma korzysta z sesyjnych plików cookies, które są automatycznie usuwane po zakończeniu przeglądania platformy. Platforma korzysta również ze stałych plików cookies, które pozostają zapisane w pamięci Państwa urządzenia końcowego i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

Pliki cookies, z których korzysta platforma, dzielą się następująco:

 • cookies własne – te pliki cookies są przypisane do domeny naszej witryny; Są to niezbędne pliki cookies oraz funkcjonalne cookies, które wykorzystujemy w celu zawarcia lub realizacji umowy, w prawnie uzasadnionym interesie, ewentualnie na podstawie wyżej wymienionej zgody. Cookies własne dzielą się dalej na sesyjne lub trwałe;
  • niezbędne – pozwalają na prawidłowe przekierowanie na platformie i korzystanie z jej podstawowych funkcji, zazwyczaj Państwa nie identyfikują  i nie są one danymi osobowymi;
  • wydajnościowe pliki cookies– służą do analizy korzystania z platformy (ilość wizyt, czas sesji itp. ); dane pozyskane przez te pliki cookies są zazwyczaj anonimowe;
 • cookies podmiotów zewnętrznych – te pliki cookies są powiązane z domeną inną niż domena naszej platformy, nawet jeśli Państwo znajdują się w naszej witrynie; takie pliki cookies pozwalają nam z Państwa zgodą analizować naszą witrynę i wyświetlać Państwu reklamę dopasowaną do Państwa potrzeb. Są to funkcjonalne pliki cookies oraz cookies z ukierunkowanymi reklamami oraz reklamowe cookies;
  • funkcjonalne cookies – służą do personalizowania treści poprzez zapamiętanie loginu, geolokalizację itp.; przez funkcjonalne pliki cookies może dochodzić do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych;
  • cookies z ukierunkowanymi reklamami oraz reklamowe cookies – służą do wyświetlania reklam na platformie oraz poza nią; przez te pliki może dochodzić do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych. Informacje o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z platformy, możemy udostępnić naszym partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamy i analizy danych.
5.3 Usługi korzystające z cookies

Platforma korzysta z usługi Google Analytics oraz innych usług świadczonych przez spółkę Google LLC (zwanej dalej „Google“), usługi Facebook Pixel świadczonej przez spółkę Facebook Inc. Usługi te przetwarzają dane uzyskane za pośrednictwem plików cookies.

Usługa Google Analytics służy do zbierania informacji statystycznych o używaniu platformy przez Państwa. Pliki cookies zyskane pośrednictwem tej usługi wygasają w zależności na ustawieniu przeglądarki, najpóźniej po upływie 2 lat, ewentualnie przez ich fizyczne skasowanie przez Państwa.

Usługa Google Ads służy do celów identyfikacji w ramach kampanii reklamowych spółki Google i do celów powtórzenia przekazu reklamowego (retargeting i remarketing). Pliki cookies zyskane pośrednictwem tej usługi wygasają w zależności na ustawieniu przeglądarki, najpóźniej po upływie 18 miesięcy, ewentualnie przez ich fizyczne skasowanie przez Państwa.

Usługa Facebook Pixel służy do celów identyfikacji w ramach kampanii reklamowych spółki Google i do celów powtórzenia przekazu reklamowego (retargeting i remarketing). Pliki cookies zyskane pośrednictwem tej usługi wygasają w zależności na ustawieniu przeglądarki, najpóźniej po upływie 2 lat, ewentualnie przez ich fizyczne skasowanie przez Państwa.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 09.02.2023.
Wybierz swój kraj