Vuch Magazyn |    +48 660351221 (PO-PIĄ 08:00-16:00)

ZWROTY I REKLAMACJE

Na wszystkie produkty oferujemy gwarancję 24 miesiące oraz 30 dni na zwrot produktu bez podania przyczyny.

Aby dokonać zwrotu, wymiany lub reklamacji, wypełnij proszę stosowny formularz. Wyłać możesz go mailowo(info@vuch.pl) lub pocztą na adres:

Vuch s.r.o.
Nowe Miasto 13
Cieszyn 43-400


Możesz skontaktować się z nami również mailowo lub telefonicznie, aby uzyskać pomoc i odpowiedzi na nurtujące cię pytania. 

 

Druk reklamacyjny:

druk_reklamacyjny.docx

druk_reklamacyjny.pdf

 

Szczegółowe warunki reklamacji kierują się wg aktualnego brzmienia Warunków reklamacyjnych

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY = ZWROT

Od umowy sprzedaży możesz odstąpić w terminie 30 dni od otrzymania przesyłki; jeśli zamówienie zostało rozdzielone na kilka części, to prawo przysługuje od dnia otrzymania ostatniej części. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wyślij proszę na nasz adres e-mail lub adres kontaktowy. Możesz skorzystać z formularza wzorowego zamieszczonego poniżej. Przyjęcie oświadczenia potwierdzimy bez zbędnej zwłoki.

W odstąpnienie od umowy nie musisz podawać żadnej przyczyny.

Formularz odstąpienia od umowy(zwrotu):


formularz_odstapienia_od_umowy.docx

formularz_odstapienia_od_umowy.pdf

 

Szczegółowe brzmienie warunków odstąpienia od umowy znajduje się w naszym Regulaminie dostępnym tutaj.

 

WARUNKI REKLAMACJI

 

Niniejsze Warunki reklamacji produktów zakupionych w sklepie internetowym VUCH prowadzonego przez spółkę

 

Vuch s.r.o., z siedzibą Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, Czechy

 REGON: 04522150,

NIP: CZ04522150

wpisaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, dział C, wkładka 36028

Adres do korespondencji firmowej: Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
Adres do zwrotów i reklamacji: VUCH Nowe Miasto 13, Cieszyn 43-400

Telefon: +48 660 351 221

E-mail: info@vuch.pl 

Zwaną dalej Sprzedawcą.

 

1. Za jakie wady odpowiada Sprzedawca?

Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, że produkt jest wolny od wad. Oznacza to, że w momencie odbioru produkt:

Sprzedawca podaje albo takie, które można by oczekiwać ze względu na charakter produktu lub jego reklamy;

 • dostarczenia właściwej ilości, rozmiarze lub wadze;
 • spełnia wymogi obowiązującego prawa;
 • nadaje się do tego celu, który podaje Sprzedawca albo do takiego celu, do którego nabywany produkt jest zwykle używany;
 • wadą jest również sytuacja, w której Sprzedawca dostarczy inny niż uzgodniony produkt;
 • odpowiada jakości, jaka została uzgodniona, albo jakości, które dla produktu określają aktualne przepisy prawa;
 • jest wolny od wad prawnych, tzn. do produktu nie mają prawa podmioty trzecie, a produkt posiada dokumenty i dowody niezbędne do prawidłowego korzystania z produktu.

Wobec konsumentów Sprzedawca odpowiada za to, że wady nie wystąpią w okresie gwarancyjnym. Jeśli Klient nie jest Konsumentem, nie przysługuje mu okres gwarancyjny przewidziany w artykule 2 niniejszych warunków reklamacji. Artykuł Okres gwarancyjny ma zastosowanie wyłącznie, gdy Klient jest konsumentem.

Poza ustawowym okresem gwarancji dla konsumentów Sprzedawca nie przewiduje żadnej gwarancji jakości.

Jeśli Klient jest przedsiębiorcą, prawo wadliwego wykonania jest zasadne tylko wtedy, kiedy ryzyko uszkodzenia produktu przeszło na sam produkt, choć zostało to ujawnione dopiero w późniejszym okresie. W przypadku, gdy wada wystąpi na skutek niedopełnienia przez Sprzedawcę niektórych jego obowiązków, ma przedsiębiorca prawo zastosowania rękojmi również w takim przypadku.

Wadą produktu nie jest różnica w odcieniach kolorów w rzeczywistości a na ekranie urządzenia elektronicznego. Jeśli produkty nie spełnia oczekiwań Konsumenta, ma on prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania produktu, zgodnie z artykułem 5. Regulaminu.

Jeśli Klient jest Konsumentem, a wada uwidoczni się w ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania produktu, uznaje się, że produkt był wadliwy już w momencie jego otrzymania. 

2.OKRES GWARANCYJNY

Nieużywany produkt konsumpcyjny jest objęty gwarancją o długości dwudziestu czterech miesięcy od daty otrzymania produktu, chyba, że na portalu, w instrukcji dołączonej do produktu lub w reklamie nie postanowiono inaczej. Dla produktów używanych okres gwarancji wynosi dwanaście miesięcy od daty otrzymania produktu.

Jeżeli produkt posiadają datę minimalnej użyteczności lub jeśli chodzi o produkt łatwo psujący, który należy używać przez ściśle określony czas, gwarancja obejmuje właśnie tak oznaczony zakres czasu.

Jeżeli produkt zostanie wymieniony lub naprawiony, na nowy produkt czy wymienione podzespoły i części zamienne nie są objęte nowym okresem gwarancyjnym. Okres gwarancji w tym przypadku wydłuża się o okres, w którym nie można było korzystać z produktu ze względu na jego wady, tj. w przez okres jego naprawy.

 

3.PRAWA KLIENTA W ZWIĄZKU Z RĘKOJMIĄ

Reklamacja na podstawie rękojmi kieruje się Kodeksem cywilnym, zwłaszcza art. § 2099 – 2117, a jeśli Klient jest konsumentem, również § 2165 - 2174.

   1. Jeśli Klient jest konsumentem lub przedsiębiorcą:

 

W przypadku, gdy wada istniała lub uznaje się, że istniała w momencie otrzymania produktu, Klient może skorzystać z praw podanych niżej.

Jeśli wada jest istotnym naruszeniem umowy, Klient może żądać:

 • Usunięcie wady otrzymaniem nowego produktu wolnego od wad lub otrzymaniem brakujących produktów lub jego części;
 • Usunięcie wady naprawieniem przedmiotu;
 • Zniżkę z ceny zakupu; lub
 • Odstąpienie od umowy.

W przypadku istotnego naruszenia umowy, podczas zgłaszania wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady, Klient powinien Sprzedawcę poinformować, w jaki sposób żąda rozwiązać reklamację. Jeśli Klient nie poinformuje Sprzedawcę o żądanym sposobie rozwiązania reklamacji, przysługują mu prawa z nieistotnego naruszenia umowy. Zmianę wybranego sposobu rozwiązania reklamacji może Klient dokonać tylko w porozumieniu ze Sprzedawcą.

Jeżeli wada nie zostanie w rozsądnym czasie usunięta, Klient możne żądać zniżkę od ceny zakupu lub możne odstąpić od umowy.

Jeśli wada jest nieistotnym naruszeniem umowy, Klient może żądać:

 • usunięcie wad; lub
 • zniżkę z ceny zakupu.

W przypadku, gdy Sprzedawca nie usunie wadę produktu lub odmówi jej usunięcia, Klient może żądać obniżenia ceny zakupu lub może odstąpić od umowy. Zmiany decyzji może Klient dokonać tylko w porozumieniu ze Sprzedawcą.

Jeśli Klient nie wykorzystał prawo do obniżenia ceny zakupu lub nie odstąpił od umowy, Sprzedawca może dostarczyć brakujący produkt lub usunąć okoliczność naruszającą prawo (w szczególności dostarczenie brakujących dokumentów).

Wymiany produktu lub odstąpienia od umowy nie można żądać w przypadku, gdy Klient nie może zwrócić produkt do Sprzedawcy w takim stanie, w którym go otrzymał. Powyższe nie stosuje się:

 • Jeśli zmiana stanu produktu powstała podczas kontroli produktu w celu wykrycia ewentualnych wad;
 • Jeśli korzystano z produktu jeszcze przed odkryciem wady;
 • Jeśli Klient nie spowodował niemożliwość zwrotu w niezmienionym stanie czynnościami niezamierzonymi lub niecelowymi;
 • Jeśli Klient sprzedał produkt jeszcze przed stwierdzeniem wady, skonsumował lub zmienił właściwości produktu podczas jego normalnego użytkowania; jeśli stało się tak tylko częściowo, Klient odda, co możliwe i wypłaci odszkodowanie do wysokości korzyści uzyskanej z użytkowania produktu.
 1. Następujące stosuje się tylko, jeśli Klient jest konsumentem:

 

Jeśli wada produktu ujawni się w okresie gwarancyjnym – dwadzieścia cztery miesiące od otrzymania produktu (produkt używany – dwanaście miesięcy), Konsument ma następujące prawa rękojmi:

 1.  a) prawo do wymiany produktuw przypadku, gdy:
 • Produkt w okresie gwarancyjnym utraci którąkolwiek właściwość wymieniona w art. 1 niniejszych warunków reklamacji, a jednocześnie charakter wady nie jest nieproporcjonalny;
 • Wada jest nienaprawialna;
 • Produkt nie można używać ze względu na wielokrotne wystąpienie wady po naprawie; lub
 • Na produkcie pojawi się większa ilość wad.

Wymianę produktu nie można żądać, jeśli wymiana ma charakter nieproporcjonalny do wady. W takim przypadku Klient ma prawo do bezpłatnej naprawy.

Prawo do wymiany nie przysługuje również wtedy, kiedy uszkodzona jest tylko część składowa produktu.

Wymianę produktu nie można żądać w przypadku używanych produktów lub produktów w sprzedawanych po zaniżonej cenie. W takim przypadku Klient może żądać obniżenia ceny zakupu.

 1.  b) prawo do wymiany wadliwej części produktuw przypadku, gdy:
 • Wadliwa jest tylko część składowa produktu;
 • Wada nie może zostać usunięta;
 • Produkt nie można używać ze względu na wielokrotne wystąpienie wady po naprawie; lub
 • Na produkcie pojawi się większa ilość wad.
 1.  c) prawo do zniżki z ceny zakupuw przypadku, gdy:
 • Klient nie skorzysta z prawa na odstąpienie od umowy, wymiany produktu lub naprawy wadliwego produktu;
 • Sprzedawca nie jest w stanie zagwarantować wymianę produktu lub jego części, albo naprawić produkt (np.: kiedy produkt nie jest już produkowany);
 • Sprzedawca nie zapewni naprawy w terminie, lub w przypadku, kiedy naprawa produktu jest dla Klienta kłopotliwe nieproporcjonalnie do sytuacji; lub
 • Produkt posiada wadę, która została przedstawiona przed zakupem i dotyczy tym samym produktu używanego lub sprzedawanego po zaniżonej cenie.
 1.  d) prawo do odstąpienia od umowyw przypadku, gdy:
 • Wadę nie można usunąć;
 • Produkt nie można używać ze względu na wielokrotne wystąpienie wady po naprawie; lub
 • Na produkcie pojawi się większa ilość wad.
 • Sprzedawca nie może produkt wymienić lub naprawić(np.: kiedy produkt nie jest już produkowany); lub
 • Nie jest możliwa wymiana wadliwego produktu lub jego części za produkt lub część bez wad.

 

4.KIEDY PRAWO DO RĘKOJMII NIE MA ZASTOSOWANIA?

Prawo do rękojmi nie ma zastosowania, jeśli:

 • Klient przed dokonaniem zakupu wiedział o jego wadzie;
 • Klient sam uszkodził towar; lub
 • Gwarancja dobiegła końca.

Gwarancja oraz rękojmia nie ma zastosowania również w przypadku:

 • Uszkodzenia mechanicznego spowodowanego poprzez zwykłe używanie towaru (zużycie to również obniżenie pojemności baterii oraz akumulatorów);
 • Wady używanego produktu odpowiadają zakresowi używania lub zużycia, które produkt posiadał w momencie jego otrzymania;
 • Produktu sprzedawanego po niższej cenie – jedynie w stosunku do wady, która była powodem obniżenia ceny; lub
 • Kiedy wynika to z natury rzeczy.

 

5.JAK POSTĘPOWAĆ PODCZAS REKLAMACJI?

Reklamację u Sprzedawcy (lub osoby, która w karcie gwarancyjnej uprawniona jest do naprawy produktów Sprzedawcy) należy zgłosić bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wady. Zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów, Sprzedawca przyjmuje reklamację:

 • W którymkolwiek miejscu kontaktowym lub partnerskim Sprzedawcy, które umożliwia przyjęcie reklamacji jego produktów;
 • W siedzibie Sprzedawcy;
 • W miejscu wykonywania przez Sprzedawcę działalności gospodarczej;
 • U osoby, która w karcie gwarancyjnej podana jako osoba prowadząca naprawę produktów sprzedawanych przez Sprzedawcę.

W celu szybkiego rozwiązania reklamacji Sprzedawca zaleca wizytę w siedzibie lub u osoby wyznaczonej przez Sprzedawcę do naprawy produktów. 

Zalecane postępowanie podczas reklamacji produktu:

 • W celu przyśpieszenia reklamacji Klient może kontaktować sprzedawcę telefonicznie, mailowo lub pisemnie;
 • Jednocześnie Sprzedawca zaleca dołączenie informacji o preferowanym sposobie rozwiązania reklamacji wg niniejszych warunków reklamacji – naprawa, wymiana produktu lub jego części, odstąpienie od umowy, zniżkę z ceny zakupu, ewentualnie innym sposobie wynikającym z niniejszego regulaminu lub Kodeksu cywilnego;
 • Reklamowany produkt należy odesłać do Sprzedawcy (Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane), przy czym Sprzedawca zaleca zapakowanie produktu tak, aby nie doszło do jego uszkodzenia lub zniszczenia podczas transportu;
 • W celu ułatwienia można do przesyłki dołączyć dowód zakupu lub fakturę, jeśli została wystawiona razem z opisem wady i preferowanym sposobem rozwiązania reklamacji.

Niezłożenie któregokolwiek z wymienionych dokumentów, o których mowa powyżej, nie wyklucza pozytywnego przyjęcia i rozpatrzenia odstąpienia od umowy wg obowiązującego stanu prawnego.

Za moment przyjęcia reklamacji uważa się moment, w którym Sprzedawca otrzymał zgłoszenie wady produktu lub zgłoszenie Klienta o skorzystaniu z rękojmi.

Sprzedawca rozwiązuje reklamację od razu po jej otrzymaniu, w szczególnych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Taki termin nie obejmuje czas potrzebny do fachowej oceny uszkodzenia produktu. Reklamacja włącznie z usunięciem wady zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od momentu otrzymania produktu, jeśli Sprzedawca i Klient nie uzgodnili inaczej.

Po przyjęciu reklamacji Sprzedawca wyda pisemne potwierdzenie – z datą, przedmiotem, wymaganym sposobem rozwiązania reklamacji; oraz (po rozwiązaniu reklamacji) wyda potwierdzenie z datą i sposobem rozpatrzenia reklamacji, razem z potwierdzeniem o naprawie i czasie jej trwania lub pisemne uzasadnienie odmowy reklamacji.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym ma Klient prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów powstałych w związku z reklamacją. Takie prawo przysługuje jeden miesiąc po upływie terminu, w którym należy zgłosić wadę.

 

Warunki reklamacyjne są ważne od 1 lutego 2016.