MENU

WARUNKI REKLAMACJI

 

Niniejsze Warunki reklamacji produktów zakupionych w sklepie internetowym VUCH prowadzonego przez spółkę

 

Vuch s.r.o., z siedzibą Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, Czechy

REGON: 04522150,

NIP: CZ04522150

                          

wpisaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, dział C, wkładka 36028

Adres do korespondencji firmowej: Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
Adres do zwrotów i reklamacji: Przesyłkownia.pl, Vuch s.r.o., Plac Juliusa Słowackiego 1, 43–400 Cieszyn

E-mail: info@vuch.pl 

Zwaną dalej Sprzedawcą.

 

1.ZA JAKIE WADY ODPOWIADA SPRZEDAWCA?

Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, że produkt dostarczony Klientowi jest zgodny z zamówieniem i w momencie odbioru jest wolny od wad. Oznacza to, że w momencie odbioru produkt:

 • ma właściwości, które zostały uzgodnione między Sprzedawcą a Klientem albo które Sprzedawca podaje, albo takie, które można oczekiwać ze względu na charakter produktu lub jego reklamy;
 • jest dostarczony we właściwej ilości, rozmiarze lub wadze;
 • nadaje się do tego celu, który podaje Sprzedawca, albo do takiego celu, do którego nabywany produkt jest zwykle używany;
 • odpowiada jakości, jaka została uzgodniona, albo jakości, którą dla produktu określają aktualne przepisy prawa; i
 • jest wolny od wad prawnych, tzn. do produktu nie mają prawa własności osoby trzecie, a produkt ma dokumenty i dowody niezbędne do prawidłowego korzystania z produktu.

Wobec konsumentów Sprzedawca odpowiada też za to, że powyższe wady nie wystąpią w okresie gwarancyjnym. Jeśli Klient nie jest Konsumentem, nie przysługuje mu okres gwarancyjny przewidziany w artykule 2.

Poza ustawowym okresem gwarancji dla Konsumentów Sprzedawca nie przewiduje żadnej gwarancji jakości.

Jeśli Klient jest przedsiębiorcą, prawo do reklamowania wadliwych przedmiotów jest zasadne tylko wtedy,  jeśli chodzi o wadę produktu, która istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa uszkodzenia produktu na kupującego, choć zostało to ujawnione dopiero w późniejszym okresie. W przypadku, gdy wada wystąpi na skutek niedopełnienia przez Sprzedawcę niektórych jego obowiązków, ma przedsiębiorca prawa z tytułu rękojmi również w takim przypadku.

Wadą produktu nie jest różnica w odcieniach kolorów w rzeczywistościi na ekranie urządzenia elektronicznego. Jeśli produkt nie spełnia oczekiwań Konsumenta, ma on prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od odbioru produktu, zgodnie z artykułem 7. Regulaminu.

Jeśli Klient jest Konsumentem, a wada uwidoczni się w ciągu sześciu miesięcy od daty odbioru produktu, uznaje się, że produkt był wadliwy już w momencie jego odbioru.

 

2.OKRES GWARANCYJNY

Nieużywany produkt konsumpcyjny jest objęty gwarancją o długości dwudziestu czterech miesięcy od daty odbioru produktu, chyba że na portalu, w dokumentacji dołączonej do produktu lub w reklamie nie postanowiono inaczej.

Jeżeli produkt posiada datę minimalnej trwałości lub jeśli chodzi o produkt łatwo psujący, który należy używać przez ściśle określony czas, gwarancja obejmuje właśnie tak oznaczony zakres czasu.

W wypadku, że produkt zostanie wymieniony lub naprawiony, klient przyjmuje do wiadomości, że nowy produkt czy wymienione podzespoły i części zamienne nie są objęte nowym okresem gwarancyjnym. Okres gwarancji w tym przypadku wydłuża się o okres, w którym nie można było korzystać z produktu ze względu na jego wady, to znaczy przede wszystkim przez okres jego naprawy.

 

3.PRAWA KLIENTA Z TYTUŁU REKOJMI

Prawa klienta z tytułu  rękojmi kierują się Kodeksem cywilnym, zwłaszcza art. § 2099 – 2117, a jeśli Klient jest Konsumentem, również § 2165 - 2174.

 1. Jeśli Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą:

 

W wypadku, gdy wada istniała lub uznaje się, że istniała w momencie odbioru produktu, Klient może skorzystać z praw podanych niżej.

Jeśli wada jest istotnym naruszeniem umowy, Klient może żądać:

 • usunięcie wady dostarczeniem nowego produktu wolnego od wad lub dostarczeniem brakujących produktów lub jego części;
 • usunięcie wady poprzez naprawę produktu;
 • proporcjonalną obniżkę z ceny nabycia produktu; lub
 • odstąpienia od umowy.

W wypadku istotnego naruszenia umowy, podczas zgłaszania wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady, Klient powinien Sprzedawcę poinformować, który sposób rozwiązania reklamacji z tytułu rękojmi wybiera. Jeśli Klient nie poinformuje Sprzedawcę o żądanym sposobie rozwiązania reklamacji z tytułu rękojmi, przysługują mu tylko prawa określone przepisami o wadach powodujących nieistotne naruszenie warunków umowy. Zmianę wybranego sposobu rozwiązania reklamacji z tytułu rękojmi może Klient dokonać tylko w porozumieniu ze Sprzedawcą.

Jeżeli Sprzedawca nie usunie wady w rozsądnym terminie, Klient może żądać w miejsce usunięcia wady proporcjonalną obniżkę z ceny nabycia lub może odstąpić od umowy.

Jeśli wada jest nieistotnym naruszeniem umowy, Klient może żądać:

 • usunięcie wad; lub
 • proporcjonalną obniżkę z ceny nabycia.

W wypadku, że Sprzedawca nie usunie wadę produktu w rozsądnym czasie lub odmówi usunięcia wady, Klient może żądać obniżenia ceny nabycia lub może odstąpić od umowy. Zmiany decyzji może Klient dokonać tylko w porozumieniu ze Sprzedawcą.

Klient przyjmuje do wiadomości, że dopóki nie wykorzysta prawo do obniżenia ceny nabycia lub nie odstąpi od umowy, Sprzedawca może dostarczyć brakujący produkt lub usunąć wadę prawną (w szczególności dostarczenie brakujących dokumentów).

Wymiany produktu lub odstąpienia od umowy nie można żądać w wypadku, gdy Klient nie może zwrócić produktu do Sprzedawcy w takim stanie, w jakim go otrzymał. Powyższe nie stosuje się:

 • jeżeli zmiana stanu produktu powstała podczas kontroli produktu w celu wykrycia ewentualnych wad;
 • jeżeli korzystano z produktu jeszcze przed odkryciem wady;
 • jeżeli Klient nie spowodował niemożliwość zwrotu w niezmienionym stanie czynnościami niezamierzonymi lub niecelowymi; lub
 • jeżeli Klient sprzedał produkt jeszcze przed stwierdzeniem wady, skonsumował lub zmienił właściwości produktu podczas jego normalnego użytkowania; jeśli stało się tak tylko częściowo, Klient odda, co możliwe i wypłaci odszkodowanie do wysokości korzyści uzyskanej z użytkowania produktu.
 1. Następujące stosuje się tylko, jeśli Klient jest Konsumentem:

 

Jeśli wada produktu ujawni się w okresie gwarancyjnym – dwadzieścia cztery miesiące od odbioru produktu (w wypadku produktu używanego dwanaście miesięcy od odbioru), Konsument może domagać się:

a) uzupełnienia tego, czego brak

O ile Sprzedawca dostarczył produkt w mniejszej ilości, niż zostało uzgodnione, lub dostarczył produkt niekompletny, ma Konsument prawo domagać się uzupełnienia tego, czego brak

b)zniżki z ceny nabycia

Jeżeli w trakcie odbioru istniała wada produktu lub ujawniła się w okresie gwarancji, Konsument może zawsze domagać się proporcjonalnej obniżki z ceny nabycia.

c) wymiany produktu lub wadliwej części produktu

Konsument może domagać się wymiany produktu lub wadliwej części produktu zawsze, chyba że wymiana ma charakter nieproporcjonalny do wady (to znaczy przede wszystkim w wypadkach, kiedy wada jest bezpośrednio nienaprawialna) lub chodzi tylko o nieistotne naruszenie umowy.

Prawo do wymiany produktu nie przysługuje również wtedy, kiedy uszkodzona jest tylko część składowa produktu. Jeżeli w ramach rozpatrzenia reklamacji dojdziemy do wniosku, że wadliwa jest tylko część produktu, wymienimy właśnie tę część.

Wymiany produktu nie można żądać w wypadku, kiedy produkt był używany lub sprzedawany w obniżonej cenie. W takim wypadku Konsument może domagać się obniżki ceny nabycia.

d) naprawa produktu

Jeżeli można produkt naprawić, ma Konsument prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Jeżeli w trakcie rozpatrzenia reklamacji okaże się, że naprawa produktu nie jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Konsumenta, by mógł wybrać inny z wymienionych sposobów załatwienia reklamacji.

e) zwrot ceny nabycia (odstąpienie od umowy)

Zwrotu ceny nabycia może Konsument domagać się tylko w wypadku, że:

 • doręczenie wadliwego lub niekompletnego produktu ze strony Sprzedawcy stanowi istotne naruszenie umowy; lub
 • Sprzedawca nie jest w stanie usunąć wadę, która zabrania we właściwym używaniu produktu, lub Sprzedawca nie jest w stanie wymienić produkt (np.: produkt nie jest już produkowany); lub
 • produkt nie można właściwie używać ze względu na ponowne wystąpienie wady po naprawie (wystąpienie tej samej wady po co najmniej dwóch poprzednich naprawach); lub
 • na produkcie pojawi się większa ilość wad (równocześnie występują co najmniej trzy naprawialne wady, a każda z nich zabrania we właściwym używaniu produktu); lub
 • Sprzedawca nie dotrzymał terminu rozpatrzenia reklamacji / nie podjął żadnych działań naprawczych w ciągu 30 dni od złożenia reklamacji.

 

Warunkiem wymiany produktu lub zwrotu ceny nabycia (odstąpienia od umowy) jest zwrot produktu Konsumentem w stanie, w jakim został mu dostarczony.  Powyższe nie stosuje się:

 • jeżeli zmiana stanu produktu powstała podczas kontroli produktu w celu wykrycia ewentualnych wad;
 • jeżeli korzystano z produktu jeszcze przed odkryciem wady;
 • jeżeli Konsument nie spowodował niemożliwość zwrotu w niezmienionym stanie czynnościami niezamierzonymi lub niecelowymi;

jeżeli Konsument sprzedał produkt jeszcze przed stwierdzeniem wady, skonsumował lub zmienił właściwości produktu podczas jego normalnego użytkowania; jeśli stało się tak tylko częściowo, Konsument odda, co możliwe i wypłaci odszkodowanie do wysokości korzyści uzyskanej z użytkowania produktu.

 

4.KIEDY PRAWO DO RĘKOJMI NIE MA ZASTOSOWANIA?

Prawa z tytułu rękojmi nie ma zastosowania, jeżeli:

 • Klient przed dokonaniem zakupu wiedział o jego wadzie;
 • Klient sam uszkodził produkt; lub
 • gwarancja dobiegła końca.

Gwarancja oraz żądania z tytułu rękojmi nie mają zastosowania również w wypadku:

 • zużycia produktu spowodowanego poprzez jego standardowe użytkowanie (zużyciem produktu spowodowanym poprzez jego standardowe użytkowanie jest również obniżenie pojemności baterii oraz akumulatorów);
 • wady używanego produktu odpowiadającej zakresowi użytkowania lub zużycia, jaki produkt posiadał w momencie jego odbioru;
 • produktu sprzedawanego po niższej cenie – jedynie w stosunku do wady, która była powodem obniżenia ceny; lub
 • produktu, jeżeli wynika to z jego cech (chodzi zwłaszcza o produkt, który z powodu swoich cech nie może funkcjonować podczas całego okresu gwarancji.

 

5.JAK POSTĘPOWAĆ PODCZAS REKLAMACJI?

Reklamację u Sprzedawcy (lub osoby, która w karcie gwarancyjnej uprawniona jest do naprawy produktów Sprzedawcy) należy zgłosić bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wady. Zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów, Sprzedawca przyjmuje reklamację od Konsumenta:

 • w którymkolwiek punkcie handlowym Sprzedawcy, który umożliwia przyjęcie reklamacji jego produktów ze względu na asortyment sprzedaży;
 • w siedzibie Sprzedawcy;
 • w miejscu wykonywania przez Sprzedawcę działalności gospodarczej;
 • u osoby, która w karcie gwarancyjnej podana jest jako osoba prowadząca naprawę produktów sprzedawanych przez Sprzedawce.

W celu przyśpieszenia rozwiązania reklamacji oraz przedsiębiorcom Sprzedawca zaleca wykorzystać punkt handlowy w siedzibie Sprzedawcy. 

Polecamy następującą procedurę postępowania podczas zgłaszania reklamacji produktu:

 • w celu przyśpieszenia reklamacji Klient może kontaktować Sprzedawcę telefonicznie, mailowo lub pisemnie;
 • jednocześnie Sprzedawca zaleca dołączenie informacji o preferowanym sposobie rozwiązania reklamacji wg niniejszego Regulaminu reklamacji – to znaczy, czy Klient wybiera naprawę, uzupełnienie tego czego brak, wymianę produktu lub jego części, odstąpienie od umowy (zwrot ceny nabycia), obniżkę z ceny nabycia, ewentualnie inne prawo wynikające z niniejszego Regulaminu reklamacji lub Kodeksu cywilnego;
 • reklamowany produkt Klient powinien wysłać do Sprzedawcy razem ze zgłoszeniem reklamacyjnym lub dodatkowo na adres siedziby Sprzedawcy  (przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane), przy czym Sprzedawca zaleca zapakowanie produktu tak, aby nie doszło do jego uszkodzenia lub zniszczenia podczas transportu;
 • W celu ułatwienia procesu reklamacji można do przesyłki dołączyć dowód zakupu lub fakturę, jeżeli została wystawiona, lub inny dokument stwierdzający zakup, razem z opisem wady i preferowanym sposobem rozwiązania reklamacji.

Niedotrzymanie wyżej wymienionych wskazówek lub niedołączenie wyżej wymienionych dokumentów nie wyklucza pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wg obowiązującego stanu prawnego.

Za moment przyjęcia reklamacji uważa się moment, w którym Sprzedawca otrzymał zgłoszenie.

Sprzedawca rozwiązuje zgłoszoną reklamację natychmiastowo po jej otrzymaniu, w bardziej skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Taki termin nie obejmuje czasu potrzebnego do fachowej oceny uszkodzenia produktu. Reklamacja włącznie z ewentualnym usunięciem wady zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia reklamacji, chyba że Sprzedawca i Klient uzgodnili dłuższy termin.

Jeżeli Klient wybierze prawo, na które Sprzedawca z obiektywnych powodów nie może się zgodzić (przede wszystkim jeżeli wada okaże się nienaprawialną lub wymiana produktu jest niemożliwa do wykonania), Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje Klienta. W tym wypadku Klient ma prawo zmienić swój wybór i zażądać inne przysługujące prawo zgodne z niniejszym Regulaminem reklamacji.

Po przyjęciu reklamacji Sprzedawca wydaje pisemne potwierdzenie, które zawiera datę przyjęcia reklamacyjnego, przedmiot reklamacji, wymagany sposób rozwiązania reklamacji; oraz (po rozwiązaniu reklamacji) wydaje potwierdzenie z datą i sposobem rozwiązania reklamacji razem z potwierdzeniem o wykonaniu naprawy i czasie jej trwania, ewentualnie pisemne uzasadnienie odmowy reklamacji.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym ma Klient prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów powstałych w związku z reklamacją. Takie prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów przysługuje jeden miesiąc po upływie terminu, w którym należy zgłosić wadę.

 

Niniejszy Regulamin reklamacji obowiązuje od 10.06.2020.